Verschillenanalyse Ruimtelijke ontwikkeling

Begroting 2016 na wijziging

Rekening
2016

Saldo

Lasten

Binnenstedelijke ontwikkeling
Projecten van het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven in o.a. Soest/Soesterberg en Wijk bij duurstede zijn vertraagd.
Diverse garantstellingen en subsidies zijn verleend welke enkel onder strikte voorwaarden ingeroepen kunnen worden. Deze worden zekerheidshalve volledig begroot, maar is geen beroep op gedaan.

7.166

4.490

2.676

Integraal Gebieds Programma (IGP)
Minder uitgaven vanwege uitgestelde subsidiebetalingen €0,5mln aan verbreding Lekkanaal, niet volledig uitnutten van het Procesgeld € 0,1mln en doordat de rentelast € 0,9 mln als negatieve baat is geboekt (zie baten)

2.395

838

1.557

Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (IFL)
De onderbesteding is ontstaan door de late start van het programma, zie ook baten

300

120

180

Overige kleine verschillen

7.706

7.775

-69

Totaal lasten

17.567

13.223

4.344

Baten

Binnenstedelijke ontwikkeling
Een aantal subsidies zijn lager vastgesteld en voor dit deel teruggevorderd.

115

217

-102

Integraal Gebieds Programma (IGP)
(zie toelichting Lasten)

-914

914

Basistaken / Overig
Baten komen voort uit verrekening mbt inpassingsplannen kantorenaanpak
verrekening GIS inzet en verkoop licenties

172

677

-505

Innovatieprogramma Fysieke leefomgeving (IFL)
(zie toelichting lasten)

25

-25

Overige kleine verschillen

10

-10

Totaal baten

287

15

272

TOTAAL

17.280

13.208

4.072

Reserves Ruimtelijke ontwikkeling

Begroting 2016

Rekening 2016

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Res. Collectief particulier opdrachtgeverschap

-

49

-

49

Res. Integr. Gebiedsontw.progr. / Ruimtelijk Actieprogr. (IGP/RAP)

2.779

3.915

3.224

3.271

Res. Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling

-

2.935

-

1.961

Res. Nog Te Verrichten Activiteiten

410

-

410

-

Res. Projecten: Fonds Uitplaatsing hinderlijke bedrijven

-

2.116

-

353

Res. Projecten: Woningbouwproductie

-

411

-

411

Res. Projecten: Innovatie Fysieke Leefomgeving (IFL)

1.300

-

1.505

-

Totaal

4.489

9.426

5.139

6.045

Toelichting Stortingen

Res. Projecten: Innovatie Fysieke Leefomgeving (IFL):
Doordat het project later is gestart zijn er minder exploitatielasten dan begroot. Het verschil van € 0,21 mln is in de reserve gestort.

Reserve Integraal Gebieds Programma (IGP/RAP):
Het resultaat van progr 1 na reserves (met uitzondering van Wonen) ad € 0,445 mln is - in lijn met PS besluit PS 2014 PS06 (t/m 2017) - extra aan de reserve IGP toegevoegd.

Toelichting Onttrekkingen

Res. Integr. Gebiedsontw.progr. / Ruimtelijk Actieprogr. (IGP/RAP):
Wegens niet gereedkomen bestemmingsplan voor de verbreding Lekkanaal is er geen ontrekking (€ 0,5 mln), daarnaast lagere onttrekking wegens minder proceskosten dan geraamd (€ 0,1mln)

Reserve Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling:
Een lagere onttrekking door minder lasten, zie verschillenanalyse.