Verschillenanalyse Bodem, water en milieu

Begroting 2016 na wijziging

Rekening
2016

Saldo

Lasten

Vergunningverlening en handhaving
Door minder benodigde inzet op complexe dossiers is het flexibele budget niet volledig benut. Daarnaast is zowel door de RUD Utrecht als de Omgevingsdienst NZKG in 2016 sprake van een restitutie van de DVO bijdrage doordat minder inzet benodigd was. Ook heeft een afroming van de opdracht aan de RUD Utrecht ten aanzien van het tijdelijk budget geleid tot een lagere bijdrage aan de RUD Utrecht.

7.940

7.226

714

Bodemsanering
De kosten voor een groter saneringsproject zijn lager uitgevallen, o.a. door een gunstige aanbesteding. Daarnaast is een subsidieaanvraag door Waternet voor waterbodems vertraagd en daardoor nog niet betaald. Een bijdrage voor het uitvoeringsprogramma aan het Rijk is vervallen.

2.825

1.983

842

Grondwaterheffing
de lasten zijn hoger door de afrekening van verdrogingsprojecten UFL welke niet waren begroot (zie ook baten)

742

2.026

-1.284

Prioriteitenbudget
de lasten zijn lager door het uitstel op het programma Gezonde leefomgeving €0,19 mln, vertraging op projecten bij externe partners en inkoopbesparing op inhuur

756

484

272

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV)
Actualisatie van gevaarlijke gemeentelijke routes heeft minder gekost en er zijn lagere kosten mbt externe veiligheidsadviezen als gevolg van minder vergunningswijzigingen.

466

393

73

Overige kleine verschillen

8.031

8.100

-69

Baten

Vergunningverlening en handhaving
Meer leges ontvangen.

780

903

-123

Bodemsanering
Aanvullende eigen bijdrage ontvangen van eigenaar voor sanering.

6.399

6.499

-100

Grondwaterheffing
Het verschil op de baten komt voort uit de definitieve aanslagen 2015 en reservering saldo beheerorganisatie Rijn West waarvan PU penvoerders is.

1.160

1.757

-597

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV)
De hogere baten betreft een afrekening subsidie 2015, IPO bijdrage
Coordinatie en hogere subsidie dan begroot.

300

437

-137

Overige kleine verschillen

141

225

-84

TOTAAL

11.980

10.391

1.589

Reserves Bodem, water en milieu

Begroting 2016

Rekening 2016

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Res. Egalisatie Bodemsanering

4.233

174-

4.333

1.016-

Res. PUEV

587

446

37

268

Res. Concessieverlening EEV

-

220

-

220

Res. Exploitatieverschillen grondwaterbeheer

1.160

1.160

1.129

1.812

Res. Desintegratiekosten RUD

-

52

-

53

Res. Stimuleringsfonds

-

40

-

-

Res. Projecten: Rijden op Aardgas

-

5

-

5

Res. Projecten: ARBOR

-

150

-

150

Res. Projecten: Duurzaam Door

-

202

-

111

Totaal

5.980

2.101

5.499

1.602

Toelichting Stortingen

Reserve PUEV
Lagere storting omdat bij de Najaarsrapportage 2016 per abuis het overschot reserve PUEV is gestort in plaats van onttrokken.

Toelichting Onttrekkingen

Reserve PUEV
Lagere onttrekking uit reserve PUEV wegens hogere bijdrage van vanuit IPO €0,06 mln; voordeel wegens positieve eindafrekening 2015 €0,08 mln en minder uitgaven externe veiligheidsadviezen € 0,04 mln.

Reserve Exploitatieverschillen grondwaterbeheer
Hogere onttrekking wegens extra uitgaven in het kader van Verdroging Oost.

Reserve stimuleringsfonds
Betreft het restant van het budget van zorg en welzijn als onderdeel van het stimuleringsfonds. De kosten zijn echter lager uitgevallen waardoor het budget niet meer nodig is. Het restant wordt gebruikt voor het project nedereindse plas dat ook onderdeel is van het stimuleringsfonds.

Reserve Egalisatie Bodemsanering
Hogere negatieve onttrekking omdat minder kosten zijn gemaakt, zie verschillenanalyse.