Verschillenanalyse Economische ontwikkeling

Begroting 2016 na wijziging

Rekening
2016

Saldo

Lasten

MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt
Er waren een drietal subsidies gebudgetteerd voor 2016. De indiening van de aanvragen heeft echter begin 2017 plaatsgevonden. Dit kwam omdat de uitwerking van de voorstellen meer tijd vergde dan voorzien.

100

0

100

Cofinancieringsfonds
De hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van verschillen in de geplande en gerealiseerde bevoorschotting van de door derden aangevraagde subsidies.

3.844

4.863

-1.019

Economic Board Utrecht
Voor financiering van het tekort in de begroting van 2016 van de EBU organisatie hadden we een garantie afgegeven van € 300.000. Garantie is echter niet aangesproken omdat de organisatie zelf in staat is geweest om de begroting sluitend te krijgen.

600

300

300

Recreatieschappen
Tekort enerzijds veroorzaakt door het vormen van een voorziening voor de afkoopsom van UHVK ad € 1,98 mln. en anderzijds door uitstel van het voorgenomen onderhoud aan de legakkers en zandeilanden ad € 0,9 mln. bij de Vinkeveense Plassen naar 2017. De aanbesteding werd vertraagd door de lange periode van afstemming met de omgeving.

3.462

4.492

-1.030

Investeringsimpuls energieagenda
Bij de aangepaste begroting 2016 is uitgegaan van een gelijkmatige besteding van het beschikbare budget over de coalitieperiode. Dat is onrealistisch gebleken. In 2016 heeft de focus gelegen op het opstellen van de Energieagenda en het ontwikkelen van de instrumenten waarmee uitgaven gedaan kunnen worden om de energietransitie te versnellen: met name energiefonds, aanjaagfaciliteit en NOM-alliantie. Medio 2017 zijn alle instrumenten gereed en zal het tempo van bestedingen afhangen van het aantal kansrijke initiatieven dat zich aandient. In 2016 was dit aantal beperkt, met name als het gaat om energielandschappen: windmolens en zonneparken.

1.000

305

695

Kantorenaanpak inpassingsplannen
De juridische regeling waar uiteindelijk voor is gekozen brengt voor het adviesbureau dat het PIP maakt aanmerkelijk minder werkzaamheden met zich mee. We hebben van de twee opties de goedkoopste gekozen, namelijk de algemene regeling op basis van een concept-plan en in overleg met extern juristen. Externe juridische advisering kan qua kosten behoorlijk oplopen. Aanvankelijk werden veel meer discussiepunten en vragen vanuit het project verwacht. Dat blijkt erg mee te vallen.

300

191

109

Overige kleine verschillen

4.633

4.411

222

Baten

Werklocaties en kantorenaanpak inpassingsplannen
Een aantal kosten konden in rekening worden gebracht bij andere afdelingen. Dit was niet voorzien in de begroting.

0

200

-200

Overige kleine verschillen

1.477

1.620

-143

TOTAAL

12.462

12.742

-280

Reserves Economische ontwikkeling

Begroting 2016

Rekening 2016

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Res. Cofinancieringsfonds

2.266

3.144

2.266

3.883

Res. Toeristische ontwikkeling

-

960

64

-

Res. Projecten: Economisch beleidsplan

-

250

-

250

Res. Projecten: Green Deal

-

113

-

113

Res. Projecten: Veenslib Loosdrechtseplassen/wandelen

-

250

-

250

Res. Projecten: Energie agenda

500

-

1.195

-

Res. Projecten: MBO onderwijs/arbeidsmarkt

100

-

275

-

Res. Projecten: Kantorenaanpak Inpassingsplannen

-

-

224

-

Totaal

2.866

4.717

4.024

4.497

Toelichting Stortingen

Reserve toeristische ontwikkeling
Door lagere uitgaven bij het project toekomst recreatieschappen ad € 8.000 en een bate van € 56.000 heeft er een storting plaatsgevonden in plaats van de geraamde onttrekking. ook heeft de geraamde onttrekking van € 0,9 mln. niet plaatsgevonden voor het onderhoud aan de legakkers en zandeilanden bij de Vinkeveense Plassen, omdat aanbesteding vertraagd was.

Res. Projecten: Energie agenda
Hogere storting als gevolg van onderbesteding in 2016. Zie hiervoor de verklaring bij de toelichting onder de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje Investeringsimpuls energieagenda.

Res. Projecten: MBO onderwijs/arbeidsmarkt
Hogere storting als gevolg van onderbesteding in 2016. Zie hiervoor de verklaring bij de toelichting onder de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt.

Res. Projecten: Kantorenaanpak inpassingsplannen
Storting als gevolg van onderbesteding en niet geraamde ontvangsten in 2016. Zie hiervoor de toelichting onder de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje Kantorenaanpak inpassingsplannen en bij de baten onder het kopje werklocaties en kantorenaanpak inpassingsplannen.

Toelichting Onttrekkingen

Reserve Cofinancieringsfonds
Voor toelichting op de hogere onttrekking verwijzen wij u naar de toelichting onder de verschillenanalyse onder het kopje Cofinancieringsfonds.