Verschillenanalyse Bereikbaarheid

Begroting 2016 na wijziging

Rekening
2016

Saldo

Lasten

Concessie beheer en bus en tram U-OV en Streek
De hogere lasten zijn voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage van de gemeente Utrecht van € 2 mln. in het project zero emissie buslijn 1. Deze bijdrage was niet geraamd in de begroting van 2016.
Ook is een extra subsidie verstrekt aan de busvervoerder Qbuzz van € 0,3 mln. voor het verbeteren van de sociale veiligheid.

70.231

72.363

-2.132

Regiotaxi U-OV en Streek
De lasten zijn € 0,47 mln. hoger doordat de afrekening 2016 in deze cijfers zijn opgenomen. Voorgaand jaar drukte dit bedrag in het nieuwe jaar.

16.132

16.603

-471

Regiotram
De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door voorbereidingskosten Uithoflijn en lagere reguliere kosten beheer en onderhoud.
In 2016 zijn de voorbereidingen gestart voor het in ontvangst nemen van de Uithoflijn in het beheer en onderhoud, exploitatie en het aantoonbaar garanderen van de veiligheid. Tevens zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de bestaand trambaan tussen Utrecht-Centrum en de Remise om toelatingsritten van de nieuwe lagevloer tram van Uithoflijn mogelijk te maken. De totaal gemaakte kosten in 2016 ad € 3,4 mln. zijn gedekt uit de bestemmingsreserve Rijksbijdrage BDU(BRU).
De reguliere kosten voor beheer en onderhoud (o.a. infrastructuur, haltes) en systeembeheer zijn per saldo € 0,7 mln. lager dan geraamd.

20.292

22.943

-2.651

Subsidies Wegen en Verkeer
Een aantal projecten uit het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) van voormalig BRU voor projecten Wegen en Verkeer worden door langere planningsvoorbereiding van de subsidieaanvragen door de gemeenten, doorgeschoven naar 2017.

26.000

18.133

7.867

Subsidies Infrastructurele maatregelen OV
De hogere lasten op de subsidiebijdragen zijn voornamelijk veroorzaakt door het opnemen van de bijdrage vanuit het VERDER-programma aan de Uithoflijn over 2015. Deze bijdrage was niet verrekend in de jaarrekening 2015.

88.000

95.193

-7.193

Beleid OV algemeen
De lagere lasten worden onder andere veroorzaakt door een lagere inzet van adviesbudgetten.

2.252

2.067

185

Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren
Voordeel ontstaan met name door afwikkeling van geraamde te betalen bedragen over 2015 en de werkelijk in rekening gebrachte bedragen.

-170

-326

156

Projecten Brede Doeluitkering (BDU)
De lagere uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt doordat de gemeenten de door hun uitgevoerde Beter Benutten-1 projecten nog niet bij ons in rekening hebben gebracht.

28.116

24.623

3.493

Gladheidsbestrijding
Er is sprake van lagere uitgaven op het gebied van gladheidsbestrijding als gevolg van een relatief mild winterseizoen.

858

650

208

Diverse uitvoeringsprojecten Grote Wegenwerken (GWW)
De voornaamste oorzaken zijn:
- Bij het project N237 Verdiepte ligging Soesterberg dat in 2016 is opgeleverd, is er sprake van lagere uitgaven (ca € 2,3 mln.) dan voorzien, aangezien de finale eindafrekening van het project met de aannemer is verschoven naar 2017.
- Bij het project Voorpoort was de raming om € 4,2 uit te geven als bijdrage aan de gemeente Veenendaal. De bijdrage wordt echter pas in 2017 aangevraagd en uitgekeerd.
- Overige verschillen bij de 80 projecten € 1,5 mln.


40.814

32.805

8.009

Diverse uitvoeringsprojecten Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR)
Lagere uitgaven voornamelijk veroorzaakt door:
- Project Reconstructie N237 Gedeelte Panweg: € 1,9 mln.
- Project N412/ N237 Fietstunnel De Bilt: € 0,6 mln. minder realisatie als gevolg van lagere uitvoeringskosten dan begroot.5.910

3.055

2.855

Mobiliteitsmanagement RVM
De lagere uitgaven zijn het gevolg van vertraging in de uitvoering bij het project Bermdrips door RWS, project Proof of Concept door gemeente Utrecht project Ketenbeheer bij de provincie en alle aangesloten partners, zoals RWS, GU, A'frt.

2.829

1.548

1.281

Stationsgebied Driebergen-Zeist
De hogere uitgaven zijn het gevolg van de hogere bevoorschotting van de aanleg P&R stationsgebied aan de NS dan begroot.

4.770

6.695

-1.925

Overige kleine verschillen

66.935

66.227

708

Baten

BDU 2016 OV (ex BRU)
De taken van voormalig BRU, nu uitgevoerd door afdeling OV, worden jaarlijks gefinancierd vanuit de Brede Doeluitkering (BDU), onderdeel van het Provinciefonds. De BDU 2016 bedraagt ca € 98 mln. De hogere baten van € 87 mln. betreft de inzet van de niet bestede BDU middelen van voor 2016. Deze niet bestede BDU middelen zijn conform landelijke richtlijnen ingezet voor uitgaven van OV, zoals concessiekosten en subsidies Infrastructurele middelen OV. Dit was niet geraamd in de baten van de begroting 2016, wel als onttrekking van de bestemmingsreserve Rijksbijdrage BDU (BRU), zie toelichting bij mutaties reserves.

98.165

185.065

-86.900

Regiotaxi U-OV en Streek
Voornaamste oorzaak van het verschil is dat er minder Regiotaxiritten uitgevoerd bij Regiotaxi U-OV dan eerder begroot. Per 01 oktober rijdt er voor perceel 1 (gemeente Utrecht en de kern Maarssen van de gemeente Stichtse Vecht) voor dit perceel zijn er lagere ritprijzen opgenomen in het bestek.

9.675

9.521

154

Inkomsten Regiotram
De lagere inkomsten betreft voornamelijk lagere opbrengst van verhuur gebouw als gevolg van minder verhuur van m2 en verschuivingen.

5.536

5.394

142

Beheer en onderhoud Wegen
Als gevolg van de vaststelling van de Nota Kapitaalgoederen beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen op 15 december 2016 is de voorziening Beheer en onderhoud wegen opgeheven. Het positieve saldo is via de exploitatie in de bestemmingsreserve Beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen gestort. Dit verklaart deze ongeraamde baten.

0

10.520

-10.520

Beheer en onderhoud Vaarwegen
Als gevolg van de vaststelling van de Nota Kapitaalgoederen beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen op 15 december 2016 is de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen opgeheven. Het positieve saldo is via de exploitatie in de bestemmingsreserve Beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen gestort. Dit verklaart deze ongeraamde baten.

0

17.411

-17.411

Dagelijks onderhoud
Bij het klein dagelijks onderhoud zijn de baten hoger uitgevallen dan begroot, doordat er sprake is geweest van meer verhaalbare schades en hogere opbrengsten voor de benzinevulpunten.

779

1.204

-425

Diverse uitvoeringsprojecten Grote Wegenwerken (GWW)
Lagere baten bij twee projecten:
- Project N237 Verdiepte ligging Soesterberg - € 2,2 mln.: door lagere uitgaven is er ook minder onttrokken uit de projectenreserve.
- Project BRAVO 6a € 2,9 mln.: door verrekening van de kosten met gemeente Woerden over de totale doorlooptijd van het project zijn de baten bij dit project hoger uitgevallen. Deze verrekeningen waren bij de Najaarsrapportage 2016 nog niet inzichtelijk.

24.396

25.242

-846

Mobiliteitsmanagement RVM
Lagere inkomsten als gevolg van lagere bijdrage uit de reserve VERDER in verband met de lagere uitgaven binnen het programma RVM dan begroot.
2.829

1.548

1.281

Stationsgebied Driebergen-Zeist
De baten waren hoger dan geraamd omdat een deel van de aankoop van de percelen van Lisman in rekening bij ProRail werden gebracht, terwijl dit vergeten was bij de raming.

13.684

14.585

-901

Projecten BDU
De hogere ontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van:
- Niet geraamde ontvangst van de rijksbijdrage Randstadspoor ad € 4,1 mln. in december spoorkruising Barcman Wuytier in Amersfoort
- Niet geraamde bijdrage ad € 1,2 mln. compensatie BDU uitkering Loenen/Breukelen
- overige ontvangsten in het kader van Beter Benutten Vervolg ad € 1 mln.

52.424

58.698

-6.274

BDU OV Concessies Streek
Hogere uitgaven worden gecompenseerd door hogere onttrekking uit de vooruitontvangen uitkeringen op de balans.

27.577

28.303

-726

Overige kleine verschillen

352

1.297

-945

TOTAAL

137.552

3.791

133.761

Reserves Bereikbaarheid

Begroting 2016

Rekening 2016

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Res. Ecoducten

-

125

-

110

Res. Mobiliteitsprogramma

39.178

22.328

50.094

10.461

Res. Masterplan Soesterberg

-

8.474

-

8.291

Res. VERDER

8.674

14.000

8.534

14.660

Res. Rijksmiddelen BDU (BRU)

79.255-

-

31.553

28.369

Res. Gladheidsbestrijding

800

800

800

596

Res. Beheer en Onderhoud infrastruct. kapitaalgoederen

-

-

28.291

-

Res. Projecten: Op de fiets

-

117

-

4

Res. Projecten: Versnelde aanpak knelpunten HER

-

7.320

-

7.320

Res. Projecten: Stationsgebied Driebergen-Zeist

12.914

4.000

13.815

5.925

Totaal

17.689-

57.164

133.086

75.737

Toelichting Stortingen

Reserve Mobiliteitsprogramma
Per saldo, lasten minus de baten, is de storting hoger uitgevallen, omdat er met name bij de "BDU Projecten"meer ontvangen is en minder uitgegeven is. Zie de toelichting hiervoor onder de lasten en baten bij de verschillenanalyse onder de kopjes Projecten BDU.

Reserve Beheer en Onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen
Op 15 december 2016 hebben PS besloten om de voorziening Beheer en onderhoud wegen en de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen op te heffen en de saldi te storten in de bestemmingsreserve Beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen. Deze stortingen zijn destijds niet meegenomen in de begroting van 2016.

Reserve Projecten: Stationsgebied Driebergen-Zeist
Er is sprake van een hogere storting in 2016. Voor de verklaring verwijzen wij u naar de verschillenanalyse bij de baten onder het kopje Stationsgebied Driebergen-Zeist.

Reserve Rijksmiddelen BDU (BRU)
Op 31 oktober 2016 heeft Provinciale Staten als onderdeel van de besluitvorming over de Najaarsnota 2016 de reserve Rijksbijdrage BDU (BRU) ingesteld. Doel is het inzichtelijk houden van de voormalige niet bestede BDU inkomsten ten behoeve de uitvoering van de gemaakte afspraken tussen de provincie en voormalig BRU. Dit betekent dat het saldo van de lasten en baten van de taken voormalig BRU (o.a. Concessiekosten bus/tram, Regiotram en RUVV), verrekend worden met de nieuwe bestemmingsreserve. De storting betreft voornamelijk de niet ingezette BDU bijdrage uit het Provinciefonds 2016 voor Concessiekosten 2016. Reden is dat de niet bestede BDU middelen van voor 2016 zijn ingezet voor de concessiekosten 2016.

Reserve VERDER
Lagere storting omdat rentetoevoeging conform IBOI percentage lager is geweest dan begroot.

Toelichting Onttrekkingen

Reserve Mobiliteitsprogramma
Per saldo, lasten minus de baten, is er minder onttrokken dan begroot aan de reserve. Zie de toelichting hiervoor onder de lasten en baten bij de verschillenanalyse onder de kopjes “Diverse uitvoeringsprojecten GWW” en "Diverse uitvoeringsprojecten bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR)" en "Projecten BDU".

Reserve Rijksbijdrage BDU (BRU)
De bestemmingsreserve is ingesteld bij de Najaarsnota 2016 (zie toelichting Stortingen). De onttrekking uit de bestemmingsreserve heeft betrekking op de uitgaven voor subsidies Wegen en Verkeer en subsidies Infrastructurele maatregelen OV.

Reserve Masterplan Soesterberg
De lagere onttrekking komt door lagere uitgaven dan geraamd.

Reserve: Gladheidsbestrijding
Als gevolg van het relatief milde winterseizoen van 2016 zijn de uitgaven voor gladheidsbestrijding lager dan begroot.

Reserve: Op de fiets
De onttrekking uit de projectreserve voor het project 'Op de fiets' is lager uitgevallen dan begroot, aangezien de scope van het project Let de Stigterpad in 2016 is gewijzigd. Vooralsnog zal de reserve worden aangewend om de 15-jarige indexering van het fietsknooppuntensysteem te dekken. De gevolgen van de scopewijziging zullen worden verwerkt bij de Kadernota 2017.

Reserve projecten: Stationsgebied Driebergen-Zeist
Er is sprake van een hogere onttrekking uit de reserve projecten Stationsgebied Driebergen-Zeist, Zie hiervoor de toelichting bij de verschillenanalyse onder de lasten bij het kopje Stationsgebied Driebergen-Zeist.

Reserve VERDER
Hogere onttrekking doordat uitgaven van onder andere projecten RVM, NRU en aanleg ongelijkvloerse kruising Amersfoort hoger zijn uitgevallen dan geraamd.