Verschillenanalyse Cultuur en erfgoed

Begroting 2016 na wijziging

Rekening
2016

Saldo

Lasten

Ruimtelijk erfgoedbeleid/Onderzoek en ontwikkeling
De budgetten Ruimtelijk Erfgoedbeleid en Onderzoek en Ontwikkeling zijn gekoppeld aan de uitvoering van de Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 ‘Alles is NU’. Deze is eind april 2016 vastgesteld in PS. De tweede helft van 2016 stond in het teken van voorbereiding van de beleidsuitvoering, maar daarbij is het nog niet gekomen tot de verwachte uitgaven. Het gaat bij ruimtelijk erfgoedbeleid met name om de samenwerking met gemeenten in het realiseren van cultuurhistorische waardenkaarten, waarbij we ook afhankelijk zijn van de planningen en medewerking van deze partners. Bij onderzoek en ontwikkeling gaat het met name om een groot onderzoek naar publiekswaardering en merkbekendheid van culturele voorzieningen en erfgoedlocaties. De aanbesteding daarvan is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2017 omdat de afbakening van de opdracht meer tijd heeft gekost.

1653

1260

393

Limes samenwerking 2016-2019
De onderbesteding heeft vooral plaatsgevonden op het subdossier Werelderfgoednominatie. Dit komt doordat het proces rondom de selectie van terreinen meer tijd in beslag heeft genomen dan vooraf gepland. Vervolgonderzoeken, en met name het veldonderzoek, zijn daardoor nog niet gestart in 2016, maar doorgeschoven naar 2017.

400

291

109

Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)
Het uitwerken van onder andere de ontwikkeling naar een nieuwe rolverdeling tussen het provinciaal programmateam NHW en de Stelling van Amsterdam en de externe partners, en de inhuur voor het Linie expertteam is later op gang gekomen dan verwacht door vertraging in de aanbestedingsprocedures.

350

189

161

Cultureel ondernemerschap
De onderbesteding is het gevolg van vertraging in de aanbestedingsprocedure bij onder andere het Business Model Canvas traject en het onderzoek naar de Utrechtse Cultuurlening.

256

68

188

Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren
Voordeel met name ontstaan bij afrekeningen van oude subsidieprojecten op het gebied van cultuur, sport en zorg.

-44

-166

122

Overige kleine verschillen

13111

12981

130

Baten

Limes samenwerking 2016-2019
De uitgaven worden gefinancierd door de provincie en diverse andere overheden. Bij lagere uitgaven wordt er dus ook minder in rekening gebracht bij de andere partijen.

275

166

109

Overige kleine verschillen

2014

1985

29

TOTAAL

13.437

12.472

965

Reserves Cultuur en erfgoed

Begroting 2016

Rekening 2016

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Res. Investeringsfonds provinciaal erfgoed

-

173

-

114

Res. Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS)

355

-

701

-

Res. Nieuwe Hollandse Waterlinie

3.834

350

3.834

183

Res. Projecten: Cultuurprogramma

-

25

-

25

Res. Projecten: Culturele ondernemers

-

256

-

68

Res. Projecten: Intensivering Cultuur - frictiekst

-

406

-

339

Res. Projecten: Bibliotheekvernieuwing

-

27

-

27

Totaal

4.189

1.237

4.535

755

Toelichting Stortingen

Reserve CHS
De hogere storting is veroorzaakt door de per saldo lagere uitgaven bij de budgetten van onderzoek en ontwikkeling, publieksbereik, ruimtelijk erfgoedbeleid en provinciaal archeologisch depot. De onderbesteding bij deze budgetten is voornamelijk veroorzaakt doordat de uitwerking van de voorstellen in de nieuwe cultuurnota die op 18 april 2016 door de staten is vastgesteld, langer duurde dan verwacht. Veelal moest er afstemming met instellingen en gemeenten plaatsvinden omtrent cofinanciering.

Toelichting Onttrekkingen

Reserve Investeringsfonds Provinciaal erfgoed
De lagere onttrekking is het gevolg van lagere uitgaven dan verwacht bij het budget erfgoedparels. Met name de uitgaven voor de erfgoedmonitor en de overige uitvoeringskosten vielen lager uit.

Reserve NHW
Voor de toelichting van de lagere onttrekking verwijzen wij u naar de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje programma Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Res. Projecten: Cultureel ondernemerschap
Voor de toelichting van de lagere onttrekking verwijzen wij u naar de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje Cultureel ondernemerschap.

Res Projecten: Intensivering Cultuur
Onttrekking is lager dan geraamd voornamelijk omdat de onderhoudswerkzaamheden aan Park Vliegbasis Soesterberg gedeeltelijk doorgeschoven zijn naar 2017.