Verschillenanalyse Bestuur en middelen

Begroting 2016 na wijziging

Rekening
2016

Saldo

Lasten

Vorming voorziening Non activiteits regeling (NAR)
In overleg met onze accountant is besloten om voor de kosten van van de Non activiteitsregeling een voorziening te vormen. Dit betekent dat de toekomstige kosten van deze medewerkers ( € 8,7 mln.) nu in dit jaar worden genomen en gestort in de voorziening. Voor een deel wordt dit gedekt door vrijval van de resterende middelen uit de reserve Frictiekosten.

-

8.735

-8.735

Overige kleine verschillen.

28.453

27.809

644

Totaal lasten

28.453

36.544

-8.091

Baten

Bijdrage derden ivm opvang vluchtelingen, niet begroot

-

228

-228

Vitens, hogere dividenduitkering 2016.

800

1.095

-295

Overige kleine verschillen

4.226

4.701

-475

Totaal baten

5.026

6.024

-998

TOTAAL

23.427

30.520

-7.093

Reserves Bestuur en middelen

Begroting 2016

Rekening 2016

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Res. Fonds Ontwikkeling Provincie Utrecht

350

-

350

-

Res. Frictiekosten Personeel en Veranderopgave

1.275

1.385

1.275

4.747

Res. Huisvesting

4.402

4.766

4.710

4.743

Res. ICT

1.186

1.263

1.186

786

Res. Projecten: Presto / ERP

250

808

285

440

Res. Projecten: Hart van de Heuvelrug

-

618

-

5

Res. Projecten: Utrecht 2040

-

12

93

58

Totaal

7.463

8.852

7.899

10.779

Toelichting Stortingen

Reserve Fonds Ontwikkeling Provincie Utrecht
Bij de vaststelling van de Kadernota 2016 is besloten om € 350 te storten in de reserve Fonds Ontwikkeling Provincie Utrecht.

Reserve projecten: Presto/ERP
Bij de vaststelling van de Najaarsrapportage is vanwege verschuiving van activiteiten naar 2017 door PS besloten € 250 te storten in de reserve. Het hogere saldo van de reserve is nodig voor de komende jaren.

Reserve frictiekosten Personeel en veranderopgave
Structurele storting ten laste van het resultaat.

Reserve Huisvesting
Extra storting als gevolg van de stijging van de huurinkomsten.

Toelichting Onttrekkingen

Reserve projecten: Presto/ERP
Stand van de reserve per 1-1-2016 bedroeg € 808, hiervan was € 440 benodigd voor de optimalisatie van de implementatiefase Presto. Het hogere saldo van de reserve is nodig voor de komende jaren.

Reserve projecten: Hart van de Heuvelrug
Een aantal afrondende werkzaamheden rond het ecoduct Boele-Staal lopen door in 2017. Dit jaar is een groter aandeel betaald door het UMP, waardoor jaar dit minder is onttrokken. In 2017 wordt het grotere aandeel door Programma Hart van de Heuvelrug betaald. Het saldo van de reserve is nodig voor het komend jaar.

Reserve frictiekosten
Storting in een te vormen voorziening frictiekosten € 3,6 mlj. en daadwerkelijke uitgaven frictiekosten 2016.

Reserve Huisvesting
Kapitaallasten zijn lager uitgevallen alsmede minder uitgaven voor de oplaadpunten.

Reserve ICT
Minder kapitaallasten als gevolg van uitstellen van vervangingsinvesteringen gelet op versteviging van de samenwerking met gem. Utrecht.