Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van het voormalige Bestuur Regio Utrecht binnen de provincie ondergebracht.  Dit betreft o.a. de OV-concessie en de Regiotaxi-contracten van de stadsregio, het beheer en onderhoud van de provinciale OV-bedrijfsmiddelen (voornamelijk alles rondom de tram), de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) en de strategische OV-beleidszaken van het voormalige BRU.
Onderdeel van de transitie-afspraken is dat de door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma’s (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) gerespecteerd blijven tot 2020. Deze afspraak wordt ook wel het “BRU-hek” genoemd.
De beleidsmatige en financiële verantwoording over de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken zijn opgenomen in programma 5  Bereikbaarheid.  Om specifiek inzicht te geven in de financiële opbouw van het BRU-hek over het jaar 2016 is in deze bijlage een financiële tabel opgenomen van de verkeer- vervoertaken van voormalig BRU. Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij u naar de verschillenanalyse in het programma Bereikbaarheid.

 

(bedragen x € 1.000)

Begroting na wijziging 2016

Rekening 2016

Verschil

Lasten

OV Systeemmanagement

2.252

2.068

184

OV Exploitatie

51.556

53.485

-1.929

Regiotram

20.292

22.943

-2.651

RUVV: Wegen en verkeer

26.000

18.133

7.867

RUVV: OV -Infra

88.000

95.193

-7.193

Totaal Lasten

188.100

191.822

-3.722

Baten

BDU

98.165

98.018

-147

Derden

10.680

11.999

1.319

Overlopend passief

0

84.988

84.988

Totaal Baten

108.845

195.006

86.161

Saldo lasten en baten

-79.255

3.183

82.438

Mutatie Bestemmingsreserve

Storting

31.553

-31.553

Onttrekking

79.255

28.369

-50.886

Saldo na mutatie bestemmingsreserve

0

0

0