Jaarrekening 2016

Welkom op de online jaarrekening van de provincie Utrecht. De jaarrekening is op 3 juli 2017 door Provinciale Staten vastgesteld.

Bekijk de mijlpalen

Mijlpalen provincie Utrecht

De onderstaande mijlpalen hebben we het afgelopen jaar bereikt.

 • januari
 • 01-01-2016

  Uitbreiding takenpakket OMU

  Per 1 januari behoort transformatie van leegstaande kantoren tot het takenpakket van de OMU (Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht). In 2016 heeft OMU 5 ha bedrijventerrein en 22.000 m2 kantoor getransformeerd.

 • februari
 • 01-02-2016

  Vaststelling Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK)

  De vaststelling van de TSK op 1 februari was een belangrijk moment in de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand. De TSK geeft aan op welke locaties plancapaciteit door middel van een provinciaal inpassingsplan wordt gereduceerd.

 • 03-02-2016

  Netwerkbijeenkomst landelijk gebied

  In themasessies hebben veel partners hun steentje bijgedragen aan de herijking van het provinciaal ruimtelijk beleid (PRS/PRV). Onder inspiratie van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Paul Roncken is ook ingegaan op een meer uitnodigend ruimtelijk beleid.

 • 09-02-2016

  Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019

  Uitvoeringsprogramma IBT vastgesteld door GS

 • 15-02-2016

  Ondertekening samenwerking 'Utrecht Region'

  Op 15 februari hebben provincie, gemeenten, Economic Board Utrecht en Utrecht Science Park afgesproken de samenwerking op het gebied van internationale promotie en handelsbevordering te versterken. Zo behalen we meer rendement met de middelen en menskracht die we nu al inzetten.

 • 18-02-2016

  Verbindingsdebat binnenstedelijke ontwikkeling

  Het Grote Verbindingsdebat over Binnenstedelijk Ontwikkeling in Utrecht, is georganiseerd om input op te halen voor de herijking van de Kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en de herijking PRS/PRV. Het is georganiseerd samen met het netwerk Utrecht2040 en bracht geanimeerde gesprekken tot stand.

 • april
 • 01-04-2016

  KAR in ambulances

  De ambulances van de regionale ambulance voorziening Utrecht (RAVU) zijn sinds 1 april 2016 uitgerust met apparatuur waarmee ze de verkeerslichten kunnen beïnvloeden. Ambulances krijgen automatisch groen licht als ze op provinciale wegen de verkeerslichten naderen en hoeven niet meer door rood licht te rijden. Dankzij dit KAR-systeem (Korte Afstand Radio) wordt het verkeer voor ambulancemedewerkers en overige weggebruikers veiliger en worden verkeersongevallen voorkomen. De regionale ambulancedienst RAVU en de provincie Utrecht hebben allebei de helft geïnvesteerd in de installatie van de nieuwe apparatuur.

 • 12-04-2016

  Realisatie verkeersplateaus Wakkerendijk

  De afgelopen jaren hebben er enkele zware ongevallen plaatsgevonden op het kruispunt van de Wakkerendijk (N221) en de noordelijke op- en afrit van de A1. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie Utrecht als wegbeheerder van dit kruispunt besloten om de maximumsnelheid ter plaatse te verlagen tot 60 km/u. Om deze snelheidsverlaging te ondersteunen zijn er twee verkeersplateaus op de Wakkerendijk aangelegd.

 • 14-04-2016

  Restauratie Lunet aan de Snel

  Start restauratie Lunet aan de Snel (Nieuwe Hollandse Waterlinie) en sleuteloverdracht van Rijk aan gemeente Houten

 • 15-04-2016

  Omgevingsinformatie sterk in ontwikkeling

  De provincie heeft haar topografische gegevens geleverd aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hiermee is een uniforme stap gezet die vele toepassingen dient binnen Mobiliteit en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

 • 18-04-2016

  N421 winnaar infra ontwerp van het jaar

  Vanwege de ‘creatieve verkeers- en milieuoplossingen, waaronder een zelfreinigende berm,’ is de N421 door de Vereniging Infra Ontwerp uitgeroepen tot Infra-ontwerp van het jaar. De nieuwe verbindingsweg tussen Houten en de A12 werd begin vorig jaar in gebruik genomen.

 • mei
 • 12-05-2016

  Project Ruimte voor de Lek afgerond

  Het project Ruimte voor de Lek levert een combinatie op van verhoogde waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Het gebied is, in samenwerking met een breed palet van belanghebbenden, aantrekkelijker gemaakt voor inwoners en bedrijven in Vianen, Nieuwegein en Houten, voor recreanten uit de regio en voor dieren en planten.

 • 13-05-2016

  Opening 3 Toeristische Overstappunten (TOPs)

  Met de opening van 3 nieuwe overstappunten op 13 mei is het netwerk van TOPs nagenoeg compleet. Op een TOP kun je gemakkelijk beginnen aan één van de vele wandel-, fiets- en vaarroutes in de provincie.

 • 25-05-2016

  Campus Party Utrecht

  Op het technologiefestival Campus Party Utrecht hebben wij ons met de gemeente Utrecht, de Economic Board Utrecht en de kennisinstellingen voor het eerst als Utrecht Region gepresenteerd aan een internationaal publiek

 • 25-05-2016

  Ondertekening van de city deal Health Hub

  Tijdens de Campus Party 2016 is de achtste City Deal getekend in het kader van de Agenda Stad: Health Hub. De regio Utrecht heeft daarin afspraken met het Rijk gemaakt om haar positie als ‘Health Hub’ te versterken. Onder de noemer van Healthy Urban Living stemmen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Utrecht hun strategie op elkaar af en werken aan een grootstedelijke omgeving waar mensen gezond kunnen leven.

 • 27-05-2016

  Presentatie Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 ‘Alles is NU'

  Presentatie Cultuur- en erfgoednota 2016-2019 ‘Alles is NU’ en opening bijbehorende fototentoonstelling in het Provinciehuis door gedeputeerde Mariette Pennarts. De tentoonstelling staat in het teken van de samenwerking tussen provincies en gemeenten en reist langs diverse locaties.

 • juni
 • 01-06-2016

  Landschapscafé Klimaatadaptatie

  Met het maatschappelijk veld is gezocht naar kansen voor uitvoeringsprojecten. Er is veel energie en initiatief, alleen partijen vinden elkaar niet makkelijk. Aan overheden is verzocht om de aanwezige initiatieven te verbinden en expliciet experimenteerruimte te creëren.

 • 03-06-2016

  Eerste paal geslagen Blok Y

  Op deze locatie op het Veemarktterrein in Utrecht worden 30 loftwoningen in CPO-verband gerealiseerd. 3 juni 2016 is de eerste paal geslagen.

 • 04-06-2016

  Start spoorbouw uithoflijn

  Temidden van festiviteiten in het kader van de Dag van de Bouw, gaven vertegenwoordigers van alle betrokken partijen het startsein voor de bouw van de infrastructuur van de nieuwe tramverbinding tussen Utrecht Centraal en De Uithof. Plaats van de symbolische starthandeling was het werkterrein Uithoflijn aan de Uppsalalaan op de Dag van de Bouw, zaterdag 4 juni.

 • 05-06-2016

  Opening Gedenkplaats Fort Nigtevegt

  Dit Fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en is nu bestemd voor asverstrooiing.

 • 06-06-2016

  Intentieovereenkomst Living Lab Utrecht

  Ondertekening Intentieovereenkomst Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde stad’

 • 08-06-2016

  Inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen onherroepelijk

  Uit oogpunt van leefbaarheid is een geluidswal gewenst langs de A12 voor de woonwijk Veldhuizen in de gemeente Utrecht. Met het inpassingsplan heeft de provincie de verantwoordelijkheid genomen om te coördineren tussen de betrokken gemeenten Utrecht en Woerden.

 • 20-06-2016

  Marinierskazerne Doorn

  Raads- en statenleden bezochten de Marinierskazerne die rond 2021 vrijkomt van gebruik, en zijn bijgepraat over het proces van herbestemming. Provincie, gemeente en Rijksvastgoedbedrijf oriënteren zich op herontwikkeling.

 • 22-06-2016

  Kijkdag archeologie

  Kijkdag archeologie over de opgravingen rond de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de 3e kolk Beatrixsluis.

 • 27-06-2016

  Uitreiking subsidies Fonds Erfgoedparels

  Uitreiking subsidies Fonds Erfgoedparels in de Domkerk door gedeputeerde Mariëtte Pennarts. Dit jaar zijn subsidies toegekend voor de restauratie van 17 rijksmonumenten. Het gaat bij elkaar om ruim 3,1 miljoen euro.

 • 27-06-2016

  Convenant Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

  Convenant Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 tussen provincie, Rijk en negen gemeenten. Cultuureducatie met Kwaliteit is een verdiepingsprogramma, gericht op scholen die de plek van cultuureducatie in hun onderwijs willen versterken.

 • 29-06-2016

  Start viering 100 jaar De Stijl

  Start viering 100 jaar De Stijl in de provincie Utrecht met onthulling door Mariëtte Pennarts van een 17 meter lange visual in Hoog Catharijne, met daarop het landelijke programma van het themajaar 2017

 • juli
 • 02-07-2016

  Omklap buslijnen stationsgebied Utrecht

  Alle bussen vanaf Utrecht Centraal vertrekken sinds zaterdag 2 juli vanaf de Jaarbeurszijde van het station. Het andere busstation aan de centrumzijde van het station is sinds zaterdag 2 juli dicht, op verzoek van gemeente Utrecht. Op deze locatie begint de bouw van het nieuwe gecombineerde bus-en tramstation, de Uithoflijn zelf, het Platform, het nieuwe Stationsplein met fietsenstalling en de Moreelsebrug. Alle buslijnen en haltes zijn verhuisd naar de twee busstations aan de westkant van het station: het nieuwe busstation Jaarbeurszijde en het tijdelijk busstation Jaarbeursplein.

 • 05-07-2016

  Intentieverklaring REGMEDXB

  Op 5 juli 2016 hebben wij een intentieovereenkomst ondertekend voor de verdere ontwikkeling van RegMedXB. Dit samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven, patiëntenorganisaties en overheden, wil de groei van een nieuw industrieel cluster voor regeneratieve geneeskunde versnellen, oplossingen voor patiënten dichterbij brengen en een bijdrage leveren aan (kosten)efficiëntie in de zorg

 • 05-07-2016

  Utrechts Programmaplan

  Gedeputeerde Staten stellen het Utrechtse programmaplan en de uitvoeringsverordening Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam 2016-2019 vast.

 • 06-07-2016

  Transformatie en ontwikkeling van gebied Rotsoord

  Ondertekening overeenkomst uitkering uit Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven waarmee transformatie en ontwikkeling van gebied Rotsoord een impuls krijgt met o.a. toevoegen van ruim 200 woningen.

 • 07-07-2016

  Uitreiking Advies op Maat-certificaten

  Culturele instellingen krijgen daarmee de kans zich tijdelijk te laten bijstaan door professionals bij het oplossen van organisatievraagstukken.

 • 11-07-2016

  Verdiepte ligging N237 gerealiseerd

  De provinciale weg door Soesterberg vormde een barrière in het dorp. Vanaf maandag 11 juli is dat verleden tijd. De weg ligt dan zes meter dieper, met een dek eroverheen. Dit dek vormt een mooie en veilige verbinding tussen de twee delen van Soesterberg. Zo is er vanuit het dorp ook een directe verbinding met de nieuwe natuur van het Park Vliegbasis Soesterberg en het Nationaal Militair Museum

 • 13-07-2016

  Samenwerkingsovereenkomst met Vitens

  Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Vitens en de provincie Utrecht ten behoeve van een robuuste en toekomstbestendige drinkwatervoorziening.

 • 22-07-2016

  Realisatie fietsoversteek op N225 bij het Revius College in Doorn

  Ter hoogte van het Revius Lyceum steken veel scholieren de N225 over. Om de veiligheid tijdens het oversteken te verbeteren, is de middengeleider in de weg verbreedt. Zo ontstaat er een groter middeneiland en kunnen fietsers de provinciale weg in twee keer oversteken

 • augustus
 • 22-08-2016

  Opening station Vaartsche Rijn

  Het nieuwe treinstation Vaartsche Rijn in Utrecht ging op 22 augustus open. Dit is een belangrijke impuls voor de bereikbaarheid van de stad en regio Utrecht voor provincie Utrecht en U-OV. De opening van het nieuwe station sluit goed aan bij de plannen van de provincie Utrecht voor het regionaal openbaar vervoer. Station Vaartsche Rijn wordt vanaf de zomer van 2018 met een aparte halte voor de sneltram opgenomen in de dienstregeling voor de nieuwe verbinding met De Uithof. Reizigers met de trein kunnen dan vanaf dit station direct overstappen op de tram, zonder eerst naar station Utrecht Centraal te reizen. Het nieuwe station levert dezelfde voordelen op voor busreizigers die nu nog via de stationsomgeving moeten reizen. De ingebruikname van het nieuwe station Vaartsche Rijn ging gepaard met de start van een nieuwe buslijn 29 (De Meern-Papendorp-5 Meiplein-Rubenslaan-Galgenwaard-Uithof).

 • 31-08-2016

  Opening ecoduct Boele Staal

  Op 31 augustus is door voormalig Commissaris van de Koningin Boele Staal het ecoduct geopend. Het ecoduct Boele Staal is het laatste van de vijf ecoducten die als onderdeel van de twee robuuste ecologische verbindingen binnen Hart van de Heuvelrug zijn gerealiseerd.

 • september
 • 06-09-2016

  Realisatieplan Fiets vastgesteld

  Op 6 september is het Realisatieplan Fiets 2016-2020 vastgesteld. Provincie Utrecht wil met het Realisatieplan Fiets 2016-2020 de bereikbaarheid van de regio verbeteren en fietsen veiliger, comfortabeler en sneller maken. De provincie investeert de komende jaren in een regionaal fietsnetwerk met snelle fietsverbindingen, in innovatieve oplossingen om veiligheid en doorstroming te verbeteren en in maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren. Ook moet het makkelijker worden om het reizen met fiets en openbaar vervoer of auto te combineren. Voor de uitvoering van het plan is ruim 30 miljoen euro beschikbaar.

 • 10-09-2016

  Provincie Utrecht ontvangt prijs voor opgeknapte Vechtoever

  De provincie Utrecht heeft een prijs ontvangen voor het opknappen van de Vechtoever tussen Maarssen en Breukelen, langs de Straatweg, de provinciale weg N402. Naast het herstellen van de historische dakpanbeschoeiing, heeft de provincie ook een historische steiger in ere hersteld. Het betreft de ‘waterstoep’ van buitenplaats Harteveld. Op zaterdag 10 september ontving gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof uit handen van wethouder Franko Živković-Laurenta van de gemeente Stichtse Vecht hiervoor de Bronzen Troffel.

 • 10-09-2016

  Fortenfestival

  Fortenfestival en openstelling forten Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam voor Open Monumentendag

 • 14-09-2016

  Start bouw bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg

  Start bouw bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg in het kader van het programma Grebbelinie boven Water

 • 16-09-2016

  Start verbouw Station Driebergen-Zeist

  Files bij de spoorovergang, overvolle fietsenstallingen en een chronisch tekort aan parkeerplekken. Redenen om het stationsgebied van Driebergen-Zeist de komende jaren volledig te vernieuwen. Op vrijdagmiddag 16 september werd op feestelijke wijze het startsignaal gegeven voor de bouw van dit nieuwe stationsgebied wat in 2020 geheel vernieuwd is.

 • 19-09-2016

  Vaststelling Energieagenda

  Op 19 september is de Energieagenda vastgesteld. Met bestaande en nieuwe instrumenten, zoals het energiefonds en de NOM-alliantie, willen wij een klimaat voor energietransitie creëren.

 • oktober
 • 05-10-2016

  Ondertekening Retaildeals Rijk-provincies

  Op 5 oktober hebben provincies en Rijk Retaildeals gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de inzet van diverse instrumenten om winkelleegstand terug te dringen.

 • 10-10-2016

  Fietstunnel Vollenhove geopend

  Maandag 10 oktober is de nieuwe fietstunnel onder de Amersfoortseweg (N237) opengesteld. De nieuwe fietstunnel zorgt ervoor dat fietsers veilig onder de N237 door kunnen rijden en draagt bij aan de verbetering van het fietsnetwerk tussen Utrecht en Zeist.

 • 11-10-2016

  Plan voor extra toezicht in bus en tram U-OV vastgesteld

  Vervoerder U-OV en opdrachtgever provincie Utrecht zetten gezamenlijk in op versterking van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Met een apart plan krijgt sociale veiligheid in het Utrechtse openbaar vervoer extra aandacht. Om een verantwoord basisniveau te kunnen blijven garanderen gaat U-OV onder andere het menselijk toezicht op de tram intensiveren en in de daluren meer zichtbaar aanwezig zijn. Daarnaast gaan ze intensiever controleren op het incheck proces. Ook wordt ingezet op het intensiveren van voorlichting op scholen en het verhogen van het toezicht tijdens de spitsuren op Utrecht CS. Om deze acties uit te kunnen voeren wordt het aantal toezichthoudende functies vergroot. Alle bovengenoemde activiteiten zijn gebaseerd op het terugdringen van zwartrijden/ incidenten en het reduceren van agressie, geweld en andere overlast

 • 12-10-2016

  Schone bussen lijn 1 gepresenteerd

  Op 12 oktober presenteerden gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof, wethouder van gemeente Utrecht Lot van Hooijdonk en Qbuzz-directeur Michel van den Munckhof de eerste van tien gloednieuwe elektrische bussen voor U-OV lijn 1. De dieselbussen die nu op lijn 1 rijden, worden in het voorjaar van 2017 vervangen door tien schone bussen die garant staan voor zero emissie: geen enkele uitstoot van uitlaatgassen. Dit levert jaarlijks een besparing op van 900.000 kg CO2. De nieuwe bussen zijn ook aanmerkelijk stiller. Met dit gezamenlijke besluit zetten vervoerder Qbuzz, gemeente en provincie Utrecht een belangrijke vervolgstap in de richting van duurzaam openbaar vervoer.

 • 16-10-2016

  Start kwartiermaker herbestemming Fort Honswijk

  Start kwartiermaker herbestemming Fort Honswijk (Nieuwe Hollandse Waterlinie) en sleuteloverdracht van Rijk aan gemeente Houten

 • 24-10-2016

  Opening Castellum Fectio

  Opening Castellum Fectio en Romeinententoonstelling op Fort Vechten, in het kader van het zichtbaar maken van de Romeinse Limes in Utrecht.

 • 26-10-2016

  Natuurinrichting Modderbeek afgerond (23 ha)

  Sinds oktober 2016 beschikt de Modderbeek vanaf Achterveld tot aan Leusden weer over een natuurlijke, kronkelende loop, met aan weerszijde over een lengte van 5 km ca. 23 ha natuur. Hiermee is in samenwerking met het waterschap Vallei en Veluwe een belangrijke ecologische verbindingszone gerealiseerd en wordt voldaan aan de doelstellingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water.

 • 28-10-2016

  Utrechtse Bodemenergie Agenda

  Ondertekening Utrechtse Bodemenergie Agenda 2016-2018 "Meer energie uit Utrechtse bodem".

 • 31-10-2016

  Inrichtingsplan N411

  Op 31 oktober 2016 is het definitieve inrichtingsplan voor de N411 tussen Utrecht en Bunnik vastgesteld. Hiermee is er groen licht voor het uitvoeren van maatregelen die de verkeersveiligheid op de provinciale weg verbeteren. Verwachting is dat de maatregelen in 2018/2019 worden uitgevoerd.

 • november
 • 01-11-2016

  Vaststelling Agenda Recreatie en Toerisme

  Op 1 november is de Agenda Recreatie en Toerisme vastgesteld. Hierin wordt een nieuw accent gelegd op de snelgroeiende markt voor internationale bezoekers aan Nederland. De provincie zet hiervoor aansprekende thema's in de etalage zoals De Stijl en cultureel erfgoed.

 • 07-11-2016

  Aanwijzing archeologische depot gemeente Utrecht

  Aanwijzing archeologische depot gemeente Utrecht als bewaarplaats voor archeologische vondsten door provincie, conform het ‘Besluit Aanwijzing Gemeentelijke Depots Bodemvondsten Utrecht’.

 • 09-11-2016

  Opening nieuwbouw Wijk bij Duurstede

  De provincie ondersteunt de gemeente in een ‘herverkaveling’ op gemeentelijk niveau: Verplaatsen van een hinderlijk bedrijf, toevoegen van woningen en verminderen van retailmeters.

 • 16-11-2016

  Ondertekening afspraken recreatietoervaartnet

  Op 16 november hebben provincies en Rijk afspraken ondertekend om de vaarten die gebruikt worden voor recreatie nóg aantrekkelijker te maken.

 • 19-11-2016

  Fortbrouwerij Everdingen

  Opening proeflokaal Fortbrouwerij Everdingen

 • 24-11-2016

  Provinciebrede Utrechtse Omgevingswetdag

  De Utrechtse gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en provincie hebben het startsein gegeven op de drukbezochte en energieke provinciebrede Utrechtse Omgevingswetdag om samen te werken in het succesvol invoering van de Omgevingswet.

 • 29-11-2016

  Vaststelling ontwerp herindelingsbesluit Vijfheerenlanden

  Vaststelling ontwerp herindelingsbesluit Vijfheerenlanden

 • december
 • 08-12-2016

  Presentatie Monitor Kantorenleegstand

  Presentatie Monitor Kantorenleegstand tijdens het Platform Aanpak Kantorentransformatie. Deze monitor vergelijkt gebiedsinformatie op dezelfde wijze in de 8 kantoorgemeenten. Daardoor kunnen de gemeenten op uniforme wijze informatie aan elkaar koppelen en met elkaar delen.

 • 11-12-2016

  Start nieuwe OV concessie

  Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof opende zondag 11 december de nieuwe openbaar vervoer concessie provincie Utrecht. Op het busstation in Amersfoort gaf zij in het bijzijn van burgemeesters en wethouders van de gemeenten in het concessiegebied met een druk op de knop het startsein voor de nieuwe vervoerder Syntus Utrecht.

 • 12-12-2016

  Nota kapitaalgoederen vastgesteld

  Op 15 december heeft PS de strategische nota infrastructurele kapitaalgoederen vastgesteld. Dit betreft een lange termijn visie met bijbehorende kosten en een voorlopige financiering voor het beheer en onderhoud van onze wegen en vaarwegen. Het vormt de basis voor meer planmatig onderhoud en een meerjaren onderhoudsplan.

 • 12-12-2016

  Park Vliegbasis Soesterberg

  PS stellen de financiële middelen beschikbaar voor een onderhoudsslag aan historische objecten en (groen)structuren op Park Vliegbasis Soesterberg.

 • 12-12-2016

  Natuurinrichting Wilnisse Bovenlanden afgerond (249 ha)

 • 15-12-2016

  Besluit rendabel en toekomstbestendig tramsysteem

  Reizigers kunnen vanaf 2020 zonder overstap gebruik maken van de sneltram tussen Utrecht Science Park/ De Uithof, Utrecht C.S., Nieuwegein en IJsselstein. Vanaf dat moment is er één doorgaande verbinding over het hele traject. Alle haltes zijn aangepast en de trambaan in IJsselstein en Nieuwegein-Zuid is dan vernieuwd. Ook komen er nieuwe, langere trams.

 • 22-12-2016

  Utrechtse erfgoedmonitor landelijk nagevolgd

  Utrechtse erfgoedmonitor landelijk nagevolgd. IPO en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben overeenstemming bereikt over de landelijke invoering van provinciale erfgoedmonitors naar Utrechts model.