Het tracé van de Uithoflijn loopt van het Stationsgebied, waar zich de begin-/eindhalte Utrecht Centrumzijde bevindt (tracédeel OVT). Vervolgens over de Adema van Scheltemabaan (Tracédeel S) waarna het tracé parallel loopt aan het spoor vanaf halte Vaartsche Rijn om ter hoogte van de Laan van Maarschalkerweerd af te buigen (Tracédeel A). Daarna vanaf de kruising met de Koningsweg over de Laan van Maarschalkerweerd via halte Galgenwaard verder over de Weg tot de Wetenschap met halte Kromme Rijn (Tracédeel B) onder de A27 door de Uithof langs het Universitair Medisch Centrum (Tracédeel U), toekomstig Prinses Maxima Centrum en het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis naar de P+R de Uithof (Tracédeel T). Achter P+R de Uithof is het opstelterrein voorzien (Tracédeel O).

De realisatie van de bovenbouw (spoorconstructie, tractievoeding, bovenleiding, beveiliging, etc.) is op alle tracé-delen in volle gang. Het stationsgebied vraagt extra aandacht van het projectteam door de complexiteit en afhankelijkheid met andere bouwprojecten in dit gebied. Mede door de risico’s in het stationsgebied is de samenwerking met de aannemer geïntensiveerd.
Om nog beter en slagvaardiger met de complexe uitdagingen van de realisatie om te kunnen gaan, zullen de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en BAM CU op een andere manier gaan samenwerken. Daarom is eind 2016 in onderling overleg besloten om de organisatiestructuur te versterken en een gezamenlijk bouwteam in te richten. Dit bouwteam levert begin 2017 een plan van aanpak op dat in beeld brengt wat de complexiteit betekent voor de planning en welke maatregelen nodig zijn om de risico’s goed te beheersen. Deze nieuwe manier van samenwerken vraagt een andere aansturing van de projectorganisatie Uithoflijn.

De leverancier van het trammaterieel heeft, conform planning, in december 2016 het eerste voertuig geleverd.

Eind 2016 is bestuurlijk besloten tot de aanleg van de Vervoerkundige koppeling tussen de Uithoflijn en de SUNIJ lijn, de noodzakelijke vervanging van de SUNIJ lijn en vervanging van de voertuigen op de SUNIJ lijn. Voor de levering van de nieuwe voertuigen van de SUNIJ lijn wordt een optie gelicht uit het contract met de leverancier.

Financieel overzicht

Financieel overzicht Uithoflijn

bedragen x € 1.000

totaal budget

gereal t/m 2015

budget 2016

gereal. 2016

budget 2017

budget 2018 e.v.

Lasten

Traminfrastructuur

            341.741

            163.759

              77.500

       49.827

       80.525

       47.502

Materieel

              84.935

              17.385

              17.225

       16.700

       27.965

       22.456

Baten

Traminfrastructuur

            341.655

            162.661

              77.500

       59.760

       40.597

       78.637

Materieel

                      -  

Totaal

              85.021

              18.483

              17.225

         6.767

       67.893

        -8.679

*Het budget ten behoeve van de realisatie van de traminfrastructuur is samengesteld uit dekking van zowel provincie als gemeente Utrecht (respectievelijk ca 70% - 30%)

Toelichting op de afwijkingen

Traminfrastructuur

De door de bovenbouw-aannemer werkelijk gefactureerde bedragen (cumulatief € 26,4 mln.) blijven fors achter op de prognose (cumulatief € 64,8 mln.) door een latere start, maar ook een vertraging in de realisatie. De prognose dient nog door de aannemer te worden aangepast. Bij de Kadernota 2016 was hier (deels) rekening mee gehouden, echter zij blijken nog ca € 22,0 mln. extra achter te lopen.

Materieel

Realisatie van de gemaakte kosten zijn achtergebleven t.o.v. de prognose. De prognose was iets te ruim ingeschat. Het project Materieel wordt gedekt uit de toekomstige reizigersopbrengsten.

Risico's