Binnen het programma VBI wordt een Risico Inventarisatie Lijst (RIL) bijgehouden, waarin oorzaak en gevolg van de geïdentificeerde risico’s met bijbehorende beheersmaatregelen wordt vastgelegd. De RIL wordt op regelmatige basis bijgewerkt en besproken door het programmateam. Tevens wordt de onderlinge samenhang en afhankelijkheden van de verschillende projecten besproken in het 2-wekelijkse overleg van het programmateam.

In oktober heeft er een Gateway review plaatsgevonden op Presto II (FAC). Tijdens deze review is niet alleen het project zelf doorgenomen, maar ook de rol van de opdrachtgevers en in het bijzonder die van de OR. In de Gateway rapportage staan aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gedurende het project toegepast.

In 2016 is veel vooruitgang geboekt bij de verschillende projecten binnen VBI. Er is echter ook nog veel te doen. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal van 2017 de facilitaire module van Presto in gebruik genomen worden. Met de leverancier van Presto is een duidelijke planning met bijbehorende mijlpalen afgesproken welke nauwlettend wordt gevolgd. Juist in de implementatiefase is de inzet en ondersteuning vanuit de eigen organisatie noodzakelijk, zodat een deel van het budget hiervoor wordt doorgeschoven naar 2017.
De projecten binnen het programma VBI die zorgen voor juiste kaders en randvoorwaarden zijn afgerond of overgedragen aan de lijn.
De projecten binnen het programma VBI, die zorgen voor de borging of een efficiënt gebruik van de resultaten van Presto binnen de organisatie, lopen door in 2017. Het gaat hier in het bijzonder om de projecten Beheerorganisatie, Rapportage(tool) en Uitfaseren (oude) facilitaire systemen.

Risico's