Gerealiseerd in 2016

Hierbij een opsomming van de lopende projecten en vervolgens een toelichting voor 2016 per project getrokken door de provincie:

Project:

Trekker:

Harlanterrein

Provincie Utrecht

Oostelijke Corridor

Provincie Utrecht

Westelijke corridor

Provincie Utrecht

Kamp van Zeist

Provincie Utrecht

Richelleweg

Provincie Utrecht

Dorrestein

Provincie Utrecht

Den Dolder Noord-Oost/Willem Arnstzhoeve

Gemeente Zeist

Huis ter Heide west

Gemeente Zeist

Apollo-Noord Kontact der Kontinenten

Gemeente Soest

Apollo-Noord Sauna Soesterberg

Gemeente Soest

Apollo-Noord Oude Tempel

Gemeente Soest

Vliegbasis Soesterberg

Provincie Utrecht

Harlanterrein
Het project is helemaal gerealiseerd. De gronden worden in 2017 verkocht aan een natuurbeherende organisatie. Tot het moment van verkoop zullen de gronden worden beheerd in opdracht van de provincie.

Oostelijke Corridor
De Oostelijke Corridor is een heidecorridor die over de Vliegbasis Soesterberg loopt naar het westen en die o.a. bestaat uit drie ecoducten: Ecoduct Op Hees, Ecoduct Boele Staal en Ecoduct Leusderheide. Het Ecoduct Boele Staal is, als laatste van de drie, in de zomer feestelijk geopend. In 2016 is het laatste perceel verworven en is een start gemaakt met de realisatie van de inrichting van het project.

Westelijke Corridor
De laatste vier percelen zijn in 2016 door middel van onteigening verworven en daarmee is de verwerving en sanering van dit project afgerond. Een deel van het Ericaterrein, moet nog worden verkocht aan een natuurbeherende Instantie. Met de toekomstige eigenaar zullen nadere afspraken worden gemaakt over de uiteindelijke eindinrichting, zoals de verwijdering van exoten.

Kamp van Zeist
Het gebied is tot 2019 in gebruik en in eigendom van Defensie. Op het te vergroenen gedeelte is de tijdelijke opvang van asielzoekers van het COA gehuisvest. Er wordt gewerkt aan een due diligence-onderzoek naar de staat van het terrein, in verband met de aankoop van het te vergroenen deel van het terrein. De eerste activiteiten om het terrein in te richten als natuur zijn in 2019 voorzien.

Richelleweg
Aan vijf bedrijven zijn afgelopen jaren kavels verkocht en met drie is in 2016 een koopovereenkomst afgesloten. In totaal maakt dit dat 3,6 ha. (bijna) is verkocht. Uitgifte is voorzien tot en met 2021. De markt bepaalt het uitgiftetempo.

Dorrestein
De Westelijke Ontsluitingsweg tot aan de nieuwe woonwijk is opgeleverd. Planvorming voor de rest van het gebied is sterk gekoppeld aan de ontwikkeling van de woonwijk op de vliegbasis. Planning van de voorgenomen gronduitgifte is tussen 2021 en 2025.

Vliegbasis Soesterberg
Na het eerste jaar openstelling bleken de voorzieningen voor wandelaars en fietsers nog niet optimaal. In samenwerking met een landschapsarchitect en met alle partners is in 2016 een plan uitgewerkt voor een verbetering van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het park, o.a. door uitbreiding van de padenstructuur en betere bebording. Dit wordt in 2017 uitgerold.

Daarnaast is de verkoop van het park in voorbereiding. In 2016 is door twee particulieren een kort geding aangespannen. Deze zaak is met een uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland door ons ‘gewonnen’. De twee particulieren zijn vervolgens in hoger beroep gegaan. Dit hoger beroep loopt nog. Uitspraak zal waarschijnlijk kort na de zomer 2017 plaats vinden. Het hoger beroep heeft geen opschortende werking.

De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk (ca 220 tot 250 woningen) is nog in de planfase. Juli 2016 is aan een stedenbouwkundig bureau de opdracht gegeven om een stedenbouwkundig plan te maken in combinatie met een ontwerp van de openbare ruimte, een referentieverkaveling, een kostenraming en een beeldregieplan. Medio 2017 vindt hierover besluitvorming plaats. Eind 2016 is het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE en FO) opgesteld. De stuurgroep Hart van de Heuvelrug heeft op 7 december 2016 ingestemd met het IPvE en FO als basis voor de opstelling van het stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en beeldregieplan voor de Woonwijk Vliegbasis Soesterberg.

Financieel overzicht

Financieel overzicht Hart van de Heuvelrug

bedragen x € 1.000

Begroot

Realisatie

Saldo

Lasten

Harlanterrein

16

-

16

Oostelijke Corridor

6.156

614

5.542

Westelijke Corridor (Ericaterrein)

937

371

566

Kamp van Zeist

-

18

-18

Richelleweg

640

215

425

Dorrestein

5.407

126

5.281

Vliegbasis Soesterberg

4.719

741

3.978

Baten

Harlanterrein

-

-

-

Oostelijke Corridor

7.222

2

7.220

Westelijke Corridor (Ericaterrein)

-

9

-9

Kamp van Zeist

-

-

-

Richelleweg

2.250

4.846

-2.596

Dorrestein

-

-

-

Vliegbasis Soesterberg

300

485

-185

Saldo

8.103

-3.257

11.360

*) De tabel betreft de jaarschijf 2016 van de meerjarige projectbegroting

Balanswaardering
De in exploitatie genomen gronden waarderen we tegen (historische) verkrijgingsprijs vermeerderd met de vervaardigingskosten. Afgesloten projecten van alle partners worden verrekend met het beheerfonds ter nivellering van de “plussen met minnen”. Dit fonds is een onderdeel van de boekwaarde Hart van de Heuvelrug.  

Exploitatieresultaten
De exploitatiebegrotingen van de in exploitatie genomen gronden worden jaarlijks geactualiseerd. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden eind 2016, waaruit blijkt dat een positief exploitatieresultaat op eindwaarde van ca. € 4 mln. wordt verwacht (HvdH € 3,2 mln. en VBS € 0,8 mln.). De uitkomst van de begrotingen kan als volgt worden weergegeven (x € 1.000):

Boekwaarde 1-1-2017 Beheerfonds   €           10.464
Boekwaarde 1-1-2017 Hart van de Heuvelrug   €    41.504
Boekwaarde 1-1-2017 Vliegbasis Soesterberg   €    22.278
Verwachte storting uit VBS in Beheerfonds   €   -/- 10.000
Nog te realiseren kosten/opbrengsten    €     -/- 68.269
Exploitatieresultaat op eindwaarde    €     -/- 4.023
(negatief is winst)

Toelichting op afwijkingen

Oostelijke Corridor

Vertraging is opgetreden als gevolg van de onteigeningsprocedure. In 2017 zal het project en daarmee ook het ecoduct worden afgerond.

Ericaterrein

Het verschil wordt veroorzaakt door lagere kosten van verwerving, inrichting en planbegeleiding. Het project zal in 2017 worden afgerond.

Richelleweg

Het verschil in de kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de afronding van het bouw- en woonrijp maken. Wat de baten betreft is er in 2016 meer grond verkocht dan geraamd.

Dorrestein

De voorfinanciering van de aankoop van het terrein is gesaldeerd met de werkelijke aankoopkosten. Daardoor vallen de aankoopkosten aan de lastenkant in 2016 weg. De baten waren in 2017 begroot.

Vliegbasis Soesterberg

Bij de begroting 2016 is uitgegaan dat een start zou zijn gemaakt met het bouw- en woonrijp maken. Dit is echter pas in 2017.

Stand van zaken