Inleiding en historisch perspectief

In 2014 is besloten om de bedrijfsvoeringsprocessen te standaardiseren en de stuurinformatie voor bestuur en management te verbeteren. Daartoe zijn wij in 2015 het project Presto gestart waarmee werd begonnen aan de inrichting en implementatie van een Enterprise Resource Planning pakket (ERP). Presto staat voor Proces, Efficiency, Sturing en Organisatie. Het project Presto streeft naar invoering van een geïntegreerde oplossing, die de bedrijfsvoering van de provincie zo breed mogelijk ondersteunt. De invoering van het pakket verloopt stapsgewijs waarmee het risico wordt geminimaliseerd:
Presto I: Op 1 januari 2016 is het ERP pakket live gegaan met de financiële en projectenmodule. Gedurende 2016 zijn door het project nazorgactiviteiten verricht.
Presto II: Onderdeel van het Programma Verbetering Bedrijfsvoeringsinformatie (VBI). In 2016 is begonnen met de inrichting en implementatie van de facilitaire module van het ERP pakket.

Om de resultaten van Presto te borgen en de vruchten te plukken van de invoering van het ERP-systeem, is begin 2016 gestart met het Programma Verbetering BedrijfsvoeringsInformatie (VBI). Met de projecten die binnen het programma worden uitgevoerd, wordt een impuls gegeven aan het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering. Naast de reeds genoemde nazorg van Presto I en de implementatie van de facilitaire module, ondersteunt het programma VBI een meer integrale benadering van sturingsinformatie en (op middellange termijn) efficiencyverbetering en kostenbesparingen in de bedrijfsvoering. Tevens zorgt het programma voor uniforme kaders en randvoorwaarden voor informatieveiligheid, architectuur en beheer.