Het saldo van de projectresultaten van HvdH komt uiteindelijk voor rekening en risico van de provincie; voor VBS zijn er aparte afspraken voor de verdeling van het risico.

Met het uitvoeren van de grondexploitatie lopen wij, ook na het nemen van beheersmaatregelen, risico’s. Deze risico’s, voor zover de kans op optreden kleiner is dan 50%, worden gedekt uit de weerstandsvermogen (zie ook de betreffende paragraaf).

Project

Totaal mogelijk effect (in miljoenen) van risico’s met een kans van optreden van < 50%

Gemiddelde kans  op optreden

Harlanterrein

0

Oostelijke Corridor

0,05

40%

Westelijke corridor

0

Kamp van Zeist

0,73

29%

Richelleweg

1,70

17%

Dorrestein

9,88

18%

Vliegbasis Soesterberg

15,00

24%

Den Dolder Noord-Oost/Willem Arnstzhoeve

0

Huis ter Heide west

0,05

25%

Apollo-Noord Kontact der Kontinenten

0,30

27%

Apollo-Noord Sauna Soesterberg

0,18

30%

Apollo-Noord Oude Tempel

0,86

30%

Totaal

28,76

22%

Voor de risico's met een kans op voorkomen van groter of gelijk aan 50% en het negatieve nominale exploitatieresultaat is een voorziening gevormd ter hoogte van € 7,9 miljoen.

Verwachte stand beheerfonds 

-/- 0,5 mln.

Verwachte exploitatieresultaat HvH op nominale waarde

0,5 mln.

Verwachte exploitatieresultaat VBS op nominale waarde

-/-  2,2 mln.

Risico’s > 50% 

-/-  2,5 mln.

Risico Vennootschapsbelasting

-/-  3,2 mln.

Stand voorziening per 1-1-2017

7,9 mln.

Mutatie voorziening 

-

Het risico op vennootschapsbelasting (vpb) is moeilijk objectief te bepalen en daarom afgerond op € 3,2 mln. In de loop van 2017 komt hier meer zicht op als er in het kader van het horizontaal toezicht met de Belastingdienst zal worden afgestemd. Daarnaast zullen we op korte termijn verschillende ontwikkelingsscenario’s tegen elkaar afzetten door ze extern te laten doorrekenen op risico’s versus opbrengstverwachting. De voorziening wordt daarom gehandhaafd.

De mutatie van de voorziening zal ten gunste of ten laste van de algemene middelen worden gebracht op het moment dat die zich voordoet. Deze actie vindt jaarlijks aan het eind van het jaar plaats en is gebaseerd op de halfjaarrapportages en de risico-identificatie.

Per 1 januari 2016 zijn overheden vennootschapsbelastingplichtig voor zover zij één of meer (overheids)ondernemingen drijven (wet Modernisering Vennootschapsbelasting). Op basis van onderzoek is de voorlopige conclusie dat er voor deze gebiedsontwikkeling geen sprake is van een VPB belaste activiteit. In het kader van het horizontaal toezicht zal dit worden afgestemd met de Belastingdienst.

Risico's