Toelichting op de Balans 2016

De balans per 31 december 2016 sluit met een totaal van € 843,03 miljoen. Dit betekent een afname ten opzichte van 2015 van € 13,3 miljoen.
De lopende mutaties in 2016 worden hierna toegelicht. Hierbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de vaste activa, vlottende activa, vaste passiva, vlottende passiva en verplichtingen. Vervolgens wordt ingegaan op de borgstellingen en de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Balansmutaties activa

Balansmutaties passiva

bedragen x € 1000

Afname

Toename

bedragen x € 1000

Afname

Toename

Vaste activa

Eigen vermogen

Imm. vaste activa

-

Algemene reserve

3.137

Mat. Vaste activa

862

Bestemmingsreserves

52.928

Fin. Vaste activa

36.055

Saldo Programma

16.559

Vlottende activa

Voorzieningen

22.185

Uitzettingen < 1 jaar

17.421

Voorraad

23.225

Langl. schulden

3.750

Overlopende activa

23.422

Liquide middelen

3.248

Vlottende passiva

Netto vlot. Schuld < jr

12.644

Overlopende passiva

47.432

Totaal

62.726

41.508

89.926

68.709

Per saldo afname

-21.218

Per saldo afname

-21.218

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Saldo 2016 €

195.990

Saldo 2015 €

195.128

Boekwaarde 1 januari

195.128

109.041

Boekwaarde investeringen BRU per 1 januari

-

52.429

Overboeking van nog niet in exploitatie genomen gronden 1 januari

34.383-

*

30.792

Overboeking van onderhandenwerk per 1 januari

180.046

*

-

Overboeking van dekking onderhandenwerk per 1 januari

162.661-

*

-

subtotaal

178.130

192.262

Bij: investeringen met economisch nut

78.523

12.459

Bij: investeringen met maatschappelijk nut

-

*

4.443

AF: investeringen met economisch nut

635-

-

AF: bijdragen van derden m.b.t. investeringen met economisch nut

52.388-

6.000-

AF: investeringen met maatschappelijk nut

-

852-

AF: terugboeking diverse aanschafwaarden

-

1.212-

subtotaal

203.629

201.100

AF: afschrijvingen

7.640

7.184

AF: terugboeking diverse afschrijvingen

-

1.212-

Boekwaarde 31 december

195.990

195.128

De materiële vaste activa zijn duurzame investeringen van stoffelijke aard. Het grootste deel hiervan, € 196,0 mln. per 31 december 2016, betreft investeringen met een economisch nut.

* Met ingang van 2016 is de dekkingonderhandenwerk van het voormalig BRU op de balans gepresenteerd onder de Materiele vaste activa met economisch nut. De investering onder de Materiele vaste activa met maatschappelijk nut zijn in 2016 gepresenteerd onder de rubriek voorraden op de balans.

Financiële vaste activa

Saldo 2016 €

32.309

Saldo 2015 €

68.364

Deelnemingen

Nominaal

Volgestort

Belang
in perc.

Intrinsieke
waarde 1)

Balans 31-12-2016

Vitens NV

285.896 aandelen van € 1

286

286

5,69

19.465

48

NV Bank Nederlandse Gemeenten

87.750 aandelen van € 2,50

219

219

0,16

3.119

25

NV Nederlandse Waterschapsbank

43 aandelen A van € 115

5

5

0,18

1.047

7

60 aandelen B van € 460

28

28

NV REMU Houdstermaatschappij

95 aandelen van € 500

-

-

47,50

673

PM

Totaal

24.304

80

1) De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Om een indicatie te krijgen van de reële waarde is het belang in de intrinsieke waarde van de deelneming volgens de meest recente jaarrekening weergegeven.

Vitens N.V.
De aandelen worden gewaardeerd op de oorspronkelijke boekwaarde ad € 48.000. In 2016 is € 1.094.982 dividend ontvangen over 2015, in 2015 was € 831.957 ontvangen over 2014.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
De aandelen worden gewaardeerd op de oorspronkelijke boekwaarde ad € 25.000. In 2016 is € 89.506 dividend ontvangen over 2015, in 2015 is € 50.017 over 2014.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.
De aandelen worden gewaardeerd op de oorspronkelijke boekwaarde ad € 7.000. in 2016 is er, evenals in 2015, geen dividend uitkering geweest.

N.V. REMU Houdstermaatschappij
De aandelen in de N.V. REMU Houdstermaatschappij zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen REMU N.V. Sindsdien zijn de aandelen pro memorie gewaardeerd. De provincie heeft nog aanspraken bij een eventuele verkoop van REMU N.V. Zoals oorspronkelijk overeengekomen, zou het recht op deze vergoeding na 31 december 2010 zijn vervallen, echter vanwege het verzet dat Eneco heeft gepleegd tegen de Wet Onafhankelijk Netbeheerder (zgn. splitsingswetgeving), wordt nu bezien of het recht op deze eventuele privatiseringsvergoeding kan worden verlengd. Er staat nog een klein bedrag open, dat mogelijk bij liquidatie zal worden uitgekeerd. Totdat er duidelijkheid is omtrent de mogelijke verlenging van het recht op een privatiseringsvergoeding wordt de vennootschap in stand gehouden.

OMU
De aandelen OMU zijn in 2011 verkregen en gewaardeerd op nul, aangezien de NV verliesgevend is. Om die reden is deze waardering niet in bovenstaande tabel opgenomen.
Zie ook de toelichting op de deelnemingen in de paragraaf Verbonden partijen.

Overige langlopende leningen

Saldo 2016 €

7.311

Saldo 2015 €

7.366

Geldnemer

Saldo
31-12-15

Opname

Aflossing

Saldo
31-12-16

Stichting Statenjacht Utrecht

333

-

-

333

Startersfonds

2.873

-

750

2.123

St OrangeGas Nederland, Utrecht, Amersfoort

270

-

43

228

Aardgasvulpunt Autobedrijf de Rooij

100

-

-

100

CNG net Harmelen, Maarssen,Veenendaal

275

-

25

250

CNG net

75

-

25

50

Orange Gas Briljantlaan Utrecht

100

-

-

100

Orange Gas De Kronkels Bunschoten

100

-

-

100

Coöperatieve Kredietunie Midden-Nede

50

-

-

50

Lening Interne Technologies BV

870

225

-

1.095

Lening Somantix B.V

83

-

-

83

Leningen fietsplan

33

3-

-

30

Lening Het Lokaal

63

-

-

63

Lening Matras Recycling Europe B.V.

-

100

-

100

Lening BinBang B.V

-

65

-

65

Lening Lifeguard

-

75

-

75

Lening Only Once B.V

-

100

-

100

Lening Eaglet Eye

-

100

-

100

Lening Train Tool BV

-

75

-

75

Lening Dutch Network Group B.V.

-

100

-

100

Lening Museum Oud Amelisweerd

160

-

-

160

Lening Kasteel Amerongen

1.130

-

50

1.080

Aankoop woning gemeente Utrechtse Heuvelrug

850

-

-

850

Totaal

7.366

837

893

7.311

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

Saldo 2016 €

24.918

Saldo 2015 €

60.918

Garantieproducten naar garantiegever en aflossingsjaar

hoofdsom

rente

31-12-2016

BNP Paribas Fortis

2022

24.918

-

24.918

Totaal

24.918

-

24.918

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Saldo 2016 €

44.990

Saldo 2015 €

21.765

Omschrijving

31-12-2015

Investeringen

Desinves- teringen

31-12-2016

In exploitatie genomen grond:

Hart van de Heuvelrug *)

34.383

1.344

4.858

30.869

Vliegbasis Soesterberg

21.740

741

485

21.996

Voorziening risico's Hart van de Heuvelrug **)

7.900-

7.900-

Subtotaal In exploitatie genomen grond

48.223

2.085

5.343

44.965

Voorraad Onderhandenwerk

25

-

-

25

Totaal

48.248

2.085

5.343

44.990

*) In 2016 is Hart van de Heuvelrug opgenomen onder In exploitatie genomen grond in plaats van onder Materiële vaste activa met maatschappelijk nut; het bedrag van de beginbalans 2016 is derhalve verschoven naar Voorraden, In exploitatie genomen grond.
**) De Voorziening Risico's Hart van de Heuvelrug wordt met ingang van 2016 gepresenteerd bij de Voorraden, In expoloitatie genomen grond.

De Voorraden, Onderhanden werk wordt medio 2017 overgezet naar Materiële vaste activa met economisch nut.

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen openbare lichamen

Saldo 2016 €

44.000

Saldo 2015 €

27.538

Belastingdienst: BTW-compensatiefonds en BTW

34.515

26.767

Vorderingen op publiekrechtelijke lichaam *)

9.486

-

Vordering ingevolge de Reconstructiewet veehouderij

-

771

Totaal

44.000

27.538

*) De vordering betreft de Opcenten motorrijtuigenbelasting over december 2016.

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

Saldo 2016 €

447.550

Saldo 2015 €

446.693

Uitzettingen bij het Rijk

447.550

446.693

Rekening-courant niet financiële instellingen

Saldo 2016 €

10.386

Saldo 2015 €

10.451

RC Stg Monumentenwacht Utrecht

49-

-

RC Stg Monumentenwacht Limburg

42-

-

Stg. Leenheren van 't Sticht

-

31-

Nazorgfonds open stortplaats

1-

4

Beheerfonds Hart van de Heuvelrug

10.464

10.464

RC RUD 2.0

14

14

Totaal

10.386

10.451

Overige vorderingen

Saldo 2016 €

16.748

Saldo 2015 €

16.582

Omschrijving

31-12-2016

31-12-2015

Debiteuren

16.808

16.261

Debiteuren belastingen

-

270

Subtotaal Debiteuren

16.808

-

16.531

Overige

20

51

Af: Voorziening dubieuze debiteuren

80-

-

Totaal

16.748

-

16.582

Het debiteurensaldo per 31 december 2016 is licht toegenomen ten opzichte van het saldo per 31 december 2015. Hierbij is er ten opzichte van 2015 een verschuiving in de mate van ouderdom van de vorderingen en van een stijging in het aantal vastgelegde vorderingen aan het eind van het boekjaar 2016. Met ingang van 2016 wordt er geen onderscheid meer gemaakt in externe debiteuren en debiteuren belastingen.

In de volgende tabel is de ouderdom van de debiteuren weergegeven:

Ouderdom vorderingen

Aantal

31-12-2016

31-12-2015

0-30 dagen

168

11.785

7.014

31-60 dagen

54

277

1.287

61-90 dagen

17

81

422

91-180 dagen

24

91

4.397

>180 dagen

42

4.574

3.411

Totaal

305

16.808

16.531

De vorderingen ouder dan 180 dagen hebben voornamelijk betrekking op een vordering van € 4,1 mln.

Overlopende activa

Saldo 2016 €

43.016

Saldo 2015 €

66.438

Revolverend fonds

24.235

37.793

Nog te ontvangen opcenten motorrijtuigenbelasting

-

9.825

Voorfinanciering RUD

-

1.614

Vooruitbetaalde subsidies

829

450

Nog te ontvangen pacht / huur

-

5.934

WMO gemeenten

1.480

1.845

Nog te ontvangen ivm detachering / uitleen personeel

224

260

Voorfinanciering bedrijvenregeling Bodemsanering

-

583

Vooruitbetaalde verzekeringspremies

304

18

Nog te ontvangen dividend belasting

164

-

Nog te ontvangen bijdrage Regiotaxi gemeenten

521

451

Nog te ontvangen bijdrage vervoer gemeenten etc

-

429

Nog te ontvangen Uithoflijn

8.779

-

Nog te ontvangen subsidies

2.523

-

Nog te ontvangen afwikkelingen verkoop

2.507

661

Overige

1.450

6.576

Totaal

43.016

66.438

Liquide middelen

Saldo 2016 €

144

Saldo 2015 €

3.392

Banken

144

3.392

Kas

0

0

Totaal

144

3.392

Algemene reserves

31-12-2015

af

bij

31-12-2016

Saldireserve

20.566

14.323

19.778

26.021

Weerstandsvermogen

31.916

5.300

-

26.616

Egalisatiereserve Provinciefonds

-

1.321

4.303

2.982

Totaal

52.482

20.944

24.082

55.619

De algemene reserve dient primair als buffer voor de financiële risico's die voortvloeien uit de taakuitoefening van de provincie. Deze risico's hebben veelal betrekking op specifieke dossiers en activiteiten van de provincie maar zijn deels ook inherent aan de bedrijfsvoering.

Bestemmingsreserves

31-12-2015

af

bij

31-12-2016

Res. IGP/RAP

6.174

3.271

4.613

7.516

Res. Frictiekosten veranderopgave

3.472

4.747

1.275

-

Res. Stimuleringsfonds

1.567

-

-

1.567

Res. Ecoducten

11.218

110

-

11.108

Res. Programma landelijk gebied

99.488

34.721

23.033

87.800

Res. Collectief particulier opdrachtgeverschap

49

49

-

-

Res. Egalisatie Bodemsanering

2.908

-

5.349

8.257

Res. Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

8.370

1.961

-

6.409

Res. Huisvesting

25.982

4.743

4.710

25.949

Res. PUEV

677

268

37

447

Res. Cofinancieringsfonds

17.487

3.883

2.266

15.870

Res. Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed

4.160

114

-

4.046

Res. Concessieverlening EEVv

220

220

-

-

Res. Masterplan Soesterberg

10.802

8.291

-

2.511

Res. VERDER

79.920

14.660

8.534

73.793

Res. Toeristische ontwikkeling

1.213

-

64

1.277

Res. CHS

18

-

701

719

Res. ICT

4.602

786

1.186

5.002

Res. Nieuwe Hollandse Waterlinie

4.000

183

3.834

7.651

Res. Expl.verschillen grondwaterheffing

1.585

1.812

1.129

903

Res. Desintegratiekosten RUD

53

53

-

-

Res. Gladheidsbestrijding

420

596

800

624

Res. Rente kostenvoorfianciering

-

-

2.686

2.686

Res. Nog te verrichten activiteiten

-

-

410

410

Res. Fonds ontwikkeling Provincie Utrecht

-

-

350

350

Res. Mobiliteitsprogramma (voorheen GWW)

51.119

10.461

50.094

90.752

Res. Rijksbijdrage BDU (BRU)

6.144

28.369

31.553

9.328

Res. Beheer en Onderhoud Infra Kapitaalgoederen

-

-

28.291

28.291

Res. Projecten

22.370

16.082

17.392

23.680

Totaal

364.019

135.380

188.307

416.946

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door provinciale staten een bepaalde bestemming gegeven is. Middelen die zijn vastgelegd in een bestemmingsreserve kunnen niet voor een ander doel worden uitgegeven, tenzij provinciale staten met een besluit de bestemming wijzigt. Vigerend beleid is dat de provincie Utrecht er naar streeft om het aantal bestemmingsreserves tot een minimum te beperken. Bestemmingsreserves worden bij voorkeur slechts ingesteld voor tijdelijke en bijzondere doel-einden. Bestemmingsreserves onderscheiden zich van de algemene reserve doordat er sprake is van een vastgelegde toekomstige aanwending, maar er bestaat nog geen wettelijke of feitelijke verplichting ten opzichte van derden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een voorziening.

Voorzieningen

31-12-2015

af

bij

31-12-2016

Voorz. Nazorg stortplaats Maarsbergen

693

-

28

721

Voorz. Garantstelling Vathorst

536

-

-

536

Voorz. Pensioenen GS

9.259

329

1.228

10.158

Voorz. Nazorg stortplaatsen

1.147

26

46

1.167

Voorz. Onderhoud vaarwegen

17.117

18.847

1.730

-

Voorz. Beheer en onderhoud wegen

8.404

8.679

275

-

Voorz. Frictiekosten en wachtgelden Alleato

376

376

-

-

Voorz. Groot onderhoud en vervanging huisvesting

349

206

183

326

Voorz. Groot onderhoud kantons

112

4

60

168

Voorz. Dekking financieel risico grondbeleid

3.255

98

-

3.157

Voorz. NAR regeling

-

-

8.735

8.735

Voorz. Ontgrondingenwet

-

-

13

13

Voorz. Recreatieschap

-

-

1.980

1.980

Totaal

41.247

28.565

14.278

26.961

De Voorziening Hart van de Heuvelrug wordt met ingang van 2016 gepresenteerd onder Vooorraden, In exploitatie genomen gronden.

Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer

Saldo 2016 €

-

Saldo 2015 €

3.750

Te verwerven aandelen OMU

-

3.750

Het restant agiostorting van € 3,75 mln. heeft in 2016 plaatsgevonden.

Vlottende passiva

De vlottende passiva bestaan uit de netto vlottende schulden < 1 jaar en de overlopende passiva

Netto vlottende schulden korter dan 1 jaar

Saldo 2016 €

16.187

Saldo 2015 €

3.543

Het saldo van de netto vlottende schulden is in vergelijking tot 2015 € 11,1 mln. hoger. Dit is het gevolg van een hoger saldo op Crediteuren en wordt voornamelijk veroorzaakt door grote facturen voor de Uithoflijn € 4,2 mln., Regiotram € 0,4 mln. ABP € 0,7 mln., onderhoud Merwedekanaal € 1,1 mln. en nog niet voor betaling geaccordeerde subsidies € 1,2 mln. Het gaat voornamelijk om facturen met een factuurdatum van december 2016 die voor het overgrote deel in januari 2017 zijn betaald.

Overlopende passiva

Saldo 2016 €

318.934

Saldo 2015 €

366.718

Rekening-courant niet financiële instellingen

Saldo 2016 €

1.204

Saldo 2015 €

-

NHW nationaal

882

-

Groene Hart

271

-

P4

6

-

Hart van de Heuvelrug samenwerking

45

-

Totaal

1.204

-

Overige overlopende passiva

Saldo 2016 €

185.699

Saldo 2015 €

116.828

Nog te betalen

Subsidieverplichtingen

80.568

21.702

Overige verplichtingen

61.005

71.060

Overige subsidiebedragen

5.044

270

Nog te betalen randwegen

633

859

Nog te betalen Connexion

180

2.739

Overige nog te betalen bedragen

907

11.560

Nog te betalen Natuurbeheer

409

3.233

Nog te betalen loonheffing en premie ABP en Belasting

2.530

20-

Nog te betalen energielasten

1.201

1.096

Nog te betalen bedragen UHL (BRU)

10.283

444

Frictiekosten Kunst Centraal

301

446

Nog te betalen concessies

3.001

-

Vorderingen ingevolge NHW nationaal

-

314

Sanering zijwateren Vecht

1.177

-

Totaal nog te betalen

167.239

113.703

Vooruit ontvangen

Subsidies

-

448

Huur

-

1.047

Groene Hart

-

386

Rijksmiddelen Limes

-

253

Vooruitontvangen bijdragen Min. I&M

17.675

-

Overige vooruitontvangen bedragen

785

991

Totaal vooruit ontvangen

18.460

3.125

Totaal Overlopende passiva

185.699

116.828

In 2016 zijn de vorderingen ingevolge NHW nationaal en Groene Hart verantwoord onder de Rekening courant niet financiele instellingen.

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen Rijk

Omschrijving

31-12-2015

Mutaties
2016

31-12-2016

Rijksbijdrage natuur, bos en landschap

90

-90

-

Uitvoering Wet op de Jeugdzorg

1.225

-1.225

-

Brede doeluitkering

238.624

-112.513

126.112

Vooruitontvangen WBB gelden

1.175

-1.175

-

Wet op de bodemsanering

1.914

-1.914

-

Cultuurparticipatie

153

-153

-

Vooruitontvangen Quick wins 1 en 2 B

53

-2

51

BRU vooruitontvangen luchtkwaliteit

2.721

-546

2.175

BRU vooruitontv. BOR en technische asV&V

483

-

483

BRU vooruitontvangen BOR

1.681

-

1.681

BRU vooruitontvangen Quick wins

654

-

654

BRU vooruitontvangen Beter Benutten

1.115

110

1.225

Totaal

249.890

-117.508

132.382

Jaarlijks worden conform artikel 49 lid b BBV de van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren opgenomen op de balans. De Brede doeluitkering van de Provincie Utrecht en de BRU bijdrage BDU zijn samengevoegd, in dit overzicht en in de Sisa bijlage E27.

Staat van gewaarborgde geldleningen

Bedragen x € 1.000

Geldnemer

Oor-spronkelijk bedrag van de lening

Restant
leningen
per
31-12-2015

Restant
leningen
per
31-12-2016

Waarvan gewaarborgd door Utrecht

Einde
waarborging

Zorgsector

St. De Opbouw (vh. André Stichting)

4.267

297

238

238

2020

Stichting AVEANT

18.191

1.225

998

998

2026

Subtotaal

22.458

1.522

1.236

1.236

Overige sectoren

Nationaal Groenfonds

166.643

79.404

71.004

5.751

Doorlopend

Provincie-ambtenaren (hypotheken)

0

1.682

1.271

1.271

Aflopend

Woonstichting Jutphaas

197

197

0

0

2015

Berg & Boschschool Houten

369

369

369

369

2025

S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht)

5.335

3.572

3.461

3.461

2034

Garantiefonds Energie

2.264

1.412

1.159

1.159

2024

TW De Saffier BV

200

0

200

200

2020

Subtotaal

175.008

86.636

77.464

12.211

Totaal

197.466

88.158

78.700

13.448

Toelichting

Zorgsector
Voor de zorgsector worden geen nieuwe borgstellingen verstrekt. Het bedrag waarvoor we borg staan voor deze sector vermindert geleidelijk.

Overige sectoren
Ten opzichte van het overzicht in de Begroting 2016 constateren we de volgende verschillen:
• In het kader van de Uitvoeringsverordening Subsidie Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling Provincie Utrecht zijn in 2016 nieuwe garantstellingen afgegeven voor nieuwbouwprojecten in Nieuwegein, Utrecht en Veenendaal. Bij de totstandkoming van de Begroting 2016 was de informatie hierover nog niet bekend. Om deze reden zijn deze projecten nu eerst in de Jaarrekening 2016 vermeld.
Door het gunstige verloop van de verkoop van de betrokken woningen resteert per 31 december 2016 nog slechts één van deze verstrekte garanties, verstrekt aan TW De Saffier BV.
• Op 31 januari 2012 is besloten de Financieringsregeling huisvesting provinciale ambtenaren met onmiddellijke ingang in te trekken met dien verstande dat bestaande garanties blijven gelden. Reden hiervoor is dat uit de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Wet Fido per 1 januari 2009 is gebleken dat het verstrekken van garantie op een hypothecaire geldlening door overheidswerkgevers is verboden. Met het intrekken van de financieringsregeling conformeren wij ons derhalve aan de bepalingen in de Wet Fido.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bedragen x € 1.000

Er zijn transacties die niet blijken uit de balans of exploitatierekening, zoals borgstellingen, garanties, de looptijd van huurcontracten of erfpacht, (latente) geschillen/gedingen, lopende bestellingen en operationele leasecontracten. Is hiervan sprake, dan is een kort overzicht noodzakelijk van de desbetreffende post, het financiële belang ervan alsmede de looptijd. In de jaarrekening 2015 staat het overzicht van niet uit de balans blijkende verplichtingen per ultimo vorig boekjaar.

Meerjarige subsidie- en overige verplichtingen

OV concessie U-OV en Streek 2017-2022

360.000

VERDER

103.469

Uithoflijn

99.164

Subs verplichtingen RVO Functieverandering en Natuurbeheer

66.619

Subsidie Infra-OV

63.267

BDU

34.498

Station Driebergen-Zeist

23.139

Beter Benutten

23.088

Mobiliteitsprogramma

21.613

AVP

21.414

Regiotram Utrecht

20.080

Natuurbeheer

10.306

Versnelde aanpak knelpunt Hoevelaken, Eemnes e.a.

7.320

Noordelijke Randweg Utrecht

6.700

Regiotaxi U-OV en Streek 2017-2019

6.300

Binnenstedelijke Ontwikkeling

5.060

Bedrijfsvoering

3.830

Cofinancieringsfonds

3.659

Voorfinanciering bedrijvenreg. Bodemsanering

1.918

Hart van de Heuvelrug incl. Vliegbasis

1.896

Beheer en onderhoud Vaarwegen

1.827

Erfgoedparels

1.702

Beheer en onderhoud Wegen

1.503

Bodemsanering

1.167

IGP

523

Nieuwe Hollandse Waterlinie

340

Frictiekosten cultuur

334

Presto VBI

269

Economisch beleidsplan

250

BISC

199

Overige onderwerpen

3.059

Totaal Niet uit de balans blijkende verplichtingen

894.515