Omschrijving

Aansch. waarde

Investerin-gen

Des-
investeringen / Bijdrage van derden

Geheel afgeschre-ven

Aansch. Waarde 31-12-2016

Afgeschre-ven tot en met

Extra Afschrijving

Boekwaarde 1-1-2016

Afschrijving

Boekwaarde 31-12-2016

1-1-2016

2016

2016

2016

(1+2-3-4)

2015

2016

(1-6-8)

2016

(5-6-8-10+7)

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

Materiële Vaste Activa

Investeringen met economisch nut

Grond en Terreinen

Remise terrein

1.028

-

-

-

1.028

-

1.028

-

1.028

Bedrijfsgebouwen

Huisvesting Archimedeslaan

114.344

362

-

-

114.706

16.833

97.511

4.607

93.266

(Renovatie) Paushuize

2.690

-

-

-

2.690

444

2.246

90

2.157

Steunpunt Huis ter Heide

3.292

-

-

-

3.292

1.087

2.205

108

2.097

Bedrijfsgebouw Veenweide

3.089

-

-

-

3.089

1.136

1.953

103

1.850

Remise gebouw

9.304

2.619

1.438

-

10.486

10.485

-1.181

-

-

Benzineverkooppunt

221

-

-

-

221

44

177

7

170

subtotaal

132.941

2.981

1.438

-

134.484

30.029

-

102.911

4.915

99.539

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Uithoflijn Infra

-

213.610

213.610

-

-0

-

-

-

-

Rail

0

607

-

-

607

-

0

-

607

Onderstations

1.401

3.057

-

-

4.458

-

1.401

-

4.458

Haltes

3.294

116

-

-

3.411

2.079

1.216

381

951

subtotaal

4.695

217.391

213.610

-

8.476

2.079

-

2.617

381

6.016

Vervoermiddelen

Wagenpark

97

161

-

-

258

24

73

24

210

Uithoflijn Materieel

-

34.086

-

-

34.086

-

-

-

34.086

Tram (incl. materieel)

18.184

396

-

-

18.580

10.185

7.999

1.013

7.382

subtotaal

18.280

34.643

-

-

52.923

10.209

-

8.071

1.037

41.678

Machines, apparaten en installaties

Presto (ERP)

494

126

-

-

620

-

494

99

521

NTR (Nieuwe Tram Remise)

-

629

-

-

629

-

-

-

629

Utrechts Regionaal Tramsysteem

1.938

122

-

-

2.060

-

1.938

65

1.995

Baantechniek

40.943

2.429

-

-

43.372

1.491

39.452

809

41.073

Installaties onderstations

1.886

-

-

-

1.886

-

1.886

-

1.886

Tram Telecom

-

635

635

-

0

-

-

-

0

subtotaal

45.261

3.942

635

-

48.567

1.491

-

43.770

972

46.104

Overige materiële vaste activa

Automatisering algemeen

1.457

-385

-

-

1.071

277

1.180

237

557

Geo ICT

-

93

-

-

93

-

-

-

93

Datanetwerken

1.167

-95

-

-

1.072

-

1.167

97

975

subtotaal

2.624

-387

-

-

2.237

277

-

2.347

334

1.625

Totaal Investeringen met economisch nut

204.829

258.569

215.683

-

247.715

44.085

-

160.745

7.640

195.990

Investeringen met maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Hart van de Heuvelrug *)

34.383

-

34.383

-

-

-

-

34.383

-

-

Totaal Investeringen met maatschappelijk nut

34.383

-

34.383

-

-

-

-

34.383

-

-

Totaal Materiële vaste activa

239.212

258.569

250.067

-

247.715

44.085

-

195.128

7.640

195.990

*) Hart van de Heuvelrug is overgeheveld naar de Vlottende Activa onder Voorraad grond in exploitatie genomen.

Omschrijving

Aansch. waarde

Investerin-gen

Des-
investeringen / Bijdrage van derden

Geheel afgeschre-ven

Aansch. Waarde 31-12-2016

Afgeschre-ven tot en met

Extra Afschrijving

Boekwaarde 1-1-2016

Afschrijving

Boekwaarde 31-12-2016

1-1-2016

2016

2016

2016

(1+2-3-4)

2015

2016

(1-6-8)

2016

(5-6-8-10+7)

Financiële Vaste Activa

Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar

Garantieproducten

60.918

-

36.000

-

24.918

-

60.918

24.918

Totaal Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar

60.918

-

36.000

-

24.918

-

-

60.918

-

24.918

Overige langlopende leningen

Lening u/g < € 100.000

1.033

615

93

-

1.556

-

1.033

1.556

Lening u/g >= € 100.000 - € 200.000

243

-

-

-

243

-

243

243

Lening u/g Statenjacht

333

-

-

333

-

333

333

Lening Interne Technologies BV

870

225

-

1.095

-

870

1.095

Aank woningen Gem. Utr. Heuvelrug

850

-

-

850

-

850

850

Lening Kasteel Amerongen

1.130

-

50

1.080

-

1.130

1.080

Startersfonds

2.873

-

750

-

2.123

-

2.873

2.123

Leningen Fietsplan

33

-3

-

-

30

-

33

30

Overige langlopende leningen

7.366

837

893

-

7.311

-

-

7.366

-

7.311

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Aandelen

84

-

-

-

84

3

80

80

Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

84

-

-

-

84

3

-

80

-

80

Totaal Financiële vaste activa

68.367

837

36.893

-

32.312

3

-

68.364

-

32.309

Totaal Vaste activa

307.580

259.406

286.959

-

280.027

44.088

-

263.492

7.640

228.298