Aard van de reserves en voorzieningen
Conform het BBV moet de aard van de reserves worden opgenomen in de toelichting van de balans. In deze bijlage wordt een opsomming gegeven van de aard van de reserve per reserve.

Algemene reserves

Saldireserve

PS-besluit

N.v.t.

Bestemd voor

Opvang van rekeningsaldi en onvoorziene mee-/tegenvallers

Reserve Weerstandsvermogen

PS-besluit

PS d.d. 8 juni 2009 (PS2009BEM56)

Bestemd voor

Het aanhouden van een bedrag aan weerstandsvermogen dat als financiële buffer dient voor het opvangen van risico's.

Egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB

PS-besluit

PS2016PS12 kadernota 2016

Bestemd voor

Vergroten financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar

Bestemmingsreserves

Reserve Kosten voorfinanciering

PS-besluit

Jaarrekening 2015, d.d. 06-06-2016; 817C8DAD

Bestemd voor

Opvangen van de extra financieringskosten (rente) als de provincie moet gaan lenen op de kapitaalmarkt.

Reserve projecten

PS-besluit

PS d.d. 10 april 2006 (PS2006BEM06)

Bestemd voor

Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede projectkredieten.

Reserve NTVA provincie Utrecht

PS-besluit

In de jaarrekening 1987 is de saldireserve gesplitst in een algemeen deel en een deel waaraan een bestemming was verbonden. De formele instelling vond plaats bij vaststelling van de jaarrekening 2010.

Bestemd voor

Zekerheid creëeren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede incidenteel beschikbaar gestelde middelen om zo het hiermee beoogde product of de hiermee beoogde prestatie te kunnen leveren.

Reserve collectief particulier opdrachtgeverschap

PS-besluit

PS d.d. 10 november 2008 (PS2008BEM31)

Bestemd voor

Financieren van stimuleringsprojecten die passen binnen het kader van het Actieplan Woningbouw (Collectief particulier opdrachtgeverschap) dat op 22 november 2007 aan de Tweede Kamer is verzonden. Streven van de ondersteuningsmaatregelen is dat minimaal 6 CPO-projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma/Ruimtelijk Actieprogramma (IGP/RAP)

PS-besluit

Bij vaststellen jaarrekening 2013

Bestemd voor

Sparen zodat er uitvoering gegeven kan worden aan grote gebiedsprojecten die zorgen voor doelbereik over bestaande (provinciale) programma’s heen en waarbij de provinciale inzet ‘er toe doet’.

Reserve Wonen / Binnenstedelijke ontwikk

PS-besluit

PS 23 april 2012 (PS2012WMC02)

Bestemd voor

(co)Financiering van de projecten en activiteiten uit het Actieplan Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling 2012-2015. Binnen het programmabudget kan het geld op drie manieren ingezet worden: via directe beïnvloeding van de processen in de woningmarkt door middel van de inzet op regionale afstemming, kennisdeling en stimuleren van het proces op een aanjagende wijze; via het financieel instrumentarium en via participatie in complexe projecten en gebiedsontwikkeling.

Programma Landelijk Gebied

PS-besluit

PS d.d. 12 december 2011 (PS2011RGW10)

Bestemd voor

(co)Financieren of subsidiëren van projecten in het landelijk gebied op de thema's natuur, water, bodem, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, recreatie, leefbaarheid, duurzaamheid, klimaat en energie; (subsidiëring van) aankopen, inrichten en beheer van natuurterreinen EHS), knelpunten bij de realisatie van de EHS oplossen; aanleg van ecoducten en ecopassages; uitvoering van het Reconstructieplan; Groen/Blauwe structuren, duurzame versterking landbouw, ecoducten en NHW, GH, GMN, Fort Vechten, Linschoterwaard en de Schammer, uitfinanciering onderdeel ILG coalitieakkoord ’07-‘11)

Reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma/Ruimtelijk Actieprogramma (IGP/RAP)

PS-besluit

Bij vaststellen jaarrekening 2013

Bestemd voor

Sparen zodat er uitvoering gegeven kan worden aan grote gebiedsprojecten die zorgen voor doelbereik over bestaande (provinciale) programma’s heen en waarbij de provinciale inzet ‘er toe doet’.

Egalisatiereserve Bodemsanering

PS-besluit

PS  d.d. 22 maart 2010 (PS2010RGW05)

Bestemd voor

Niet bestede gelden Decentralisatieuitkering Bodem (DUB)

Reserve PUEV

PS-besluit

PS d.d. 17 juni 2013 (Jaarrekening 2012)

Bestemd voor

Het egaliseren van de jaarlijks te ontvangen PUEV-middelen via het provinciefonds en de jaarlijkse uitgaven ten behoeve van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014.

Reserve concessieverlening EEV

PS-besluit

PS d.d. 2 juli 2007 (PS2007BEM26)

Bestemd voor

Het verbeteren van de luchtkwaliteit door inzet van schonere bussen in de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer.

Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer

PS-besluit

Bij V en W-6/1987

Bestemd voor

Egalisatie van kosten van het kwantitatieve waterbeheer

Reserve kosten desintegratie RUD

PS-besluit

Jaarrekening 2013

Bestemd voor

bestemmingsreserve desintegratiekosten RUD Utrecht

Reserve stimuleringsfonds

PS-besluit

PS d.d. 24 mei 2004 (PS2004BEM13), overige invulling PS d.d. 8 november 2004 (PS2004BEM28)

Bestemd voor

Het Stimuleringsfonds is bedoeld voor het ondersteunen van structuurversterkende projecten in de Utrechtse samenleving. Het stimuleringsfonds mag alleen eenmalig worden aangewend voor structuurversterkende projecten welke absoluut geen exploitatieve consequenties hebben voor de toekomst. De projecten moeten voorts passen binnen de volgende thema’s:
a) Versterking Utrechtse economie (bedrijventerreinen en kenniseconomie)(€ 10 mln.)
b) Investering in duurzame ontwikkelingen (natuur, landschap en milieu)(€ 15 mln.)
c) Stedelijke vernieuwing (inclusief sociale samenhang in stedelijk gebied)(€ 10 mln.)
d) Cultuurhistorie en behoud erfgoed (€ 10 mln.)
e) Zorg en welzijn (€ 10 mln.)
f) Instelling grondbank ten behoeve van strategisch grondbeleid (€ 5 mln.)
€ 5 mln. is gereserveerd voor de rentederving op voorfinancieringen

Reserve Cofinancieringsfonds

PS-besluit

PS2007BEM06 d.d. 15 februari 2007, PS2011MME04 d.d. 7 februari 2011

Bestemd voor

Economische stimulering door bijdragen van max. 60% van de totale projectkosten aan projecten met een aantoonbaar economisch effect voor de regio Utrecht op het gebied van: life sciences, creatieve industrie (gaming, multimedia en design), duurzaamheidseconomie, kennisvalorisatie en bevordering van innovatie bij het mkb. Middels deze cofinanciering maakt de provincie projecten mogelijk die de kenniseconomie en innovatie stimuleren in de meest kansrijke clusters van de regionale economie.

Reserve Toeristische ontwikkeling

PS-besluit

PS FIN-1/1983. PS CEMENT-2/1998, PS d.d. 12-11-2001 (B&M-17/2001), jaarrekening 2005

Bestemd voor

Het administratief verwerken van verplichtingen ten aanzien van subsidies voor projecten ter stimulering van toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de provincie.

Reserve Ecoducten

PS-besluit

PS d.d. 15 mei 2006 (PS2006BEM11) en PS d.d. 12 december 2011

Bestemd voor

Financiering van het programma Prioriteiten Ecopassages bij provinciale wegen tot en met 2015.

Reserve Mobiliteitsprogramma

PS-besluit

PS X-14/1988, herzien PS d.d. 27 juni 2005 (PS2005BEM20)

Bestemd voor

Om de fluctuaties in het mobiliteitsprogramma, onder andere vanwege de
wegeninvesteringen, concessies OV en samenwerkingsprojecten met het rijk en regio,
op te kunnen vangen in het mobiliteitsprogramma, is het enerzijds noodzakelijk om een
egalisatiereserve te vormen en anderzijds te kunnen sparen voor toekomstige grote
investeringen.

Reserve Masterplan Soesterberg

PS-besluit

PS d.d. 26 april 2010 (PS2010WMC08)

Bestemd voor

Ter uitvoering van de verdiepte ligging van de provinciale weg N237 (inclusief 3 overkluizingen) zoals opgenomen in het Masterplan Soesterberg en als verantwoordelijkheid van de provincie vastgelegd in het met de gemeente Soest afgesloten Bestuurlijke overeenkomst Masterplan Soesterberg van 8 juni 2009.

Reserve VERDER

PS-besluit

Voorjaarsnota 2011

Bestemd voor

Ter uitvoering van de afspraken gemaakt met het Rijk over de medefinanciering in de opwaardering van de NRU en het VERDER-pakket.

93042 BRU Best.-reserve BDU

PS-besluit

PS 2016PS17

Bestemd voor

Het inzichtelijk maken en beschikbaar houden van de voormalige BDU inkomsten ten behoeve van de gemaakte afspraken tussen de provincie en voormalig BRU.

Reserve gladheidsbestrijding

PS-besluit

PS2014PS04 Jaarrekening 2013

Bestemd voor

Egaliseren van kosten inzake de gladheidsbestrijding

Reserve Beheer en Onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen

PS-besluit

PS2016MME12

Bestemd voor

Het doel van de reserve is tweeledig. Enerzijds het egaliseren van exploitatiekosten van het vaste volume variabel onderhoud, inclusief bijbehorende plussen en minnen. Anderzijds ter financiering van de kapitaallasten die gekoppeld zijn aan de vervangingsinvesteringen. Gezien de groei in de kapitaallasten is sparen binnen deze reserve in het begin noodzakelijk gezien de gerichte bestemming.

Reserve investeringsfonds provinciaal erfgoed

PS-besluit

PS d.d.15 mei 2006 (PS2006ZCW06)

Bestemd voor

De provincie Utrecht zet zich actief in voor oplossen van Cultuurhistorische knelpunten/provinciale parels.

Reserve cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS)

PS-besluit

Ingesteld bij besluit van 15 mei 2006, nr. PS2006ZCW. Kenmerken vastgesteld bij jaarrekeningvaststelling 2006 (PS2007BEM26). Opgeheven bij Stofkam I PS2008BEM19. Voorstel opheffing ongedaan te maken bij nota reserves en voorzieningen 2009 (PS2009BEM25, PS 26-10-09). Kenmerken ge-update bij jaarrekeningvaststelling 2012 (PS2013PS04) en bij de nieuwe Cultuur en erfgoednota(PS2016BEM06) .

Bestemd voor

T.b.v. het gericht investeren in projecten en verkenningen in het kader van de uitvoering van het cultuur- en erfgoedbeleid, zoals vastgelegd in de cultuur- en erfgoednota (excl. Fonds Erfgoedparels).

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

PS-besluit

PS d.d. 18 mei 2015 (PS2015PS03) coalitieakkoord.

Bestemd voor

Ontwikkelbudget voor Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de nog op te stellen kadernota NHW zal richting worden gegeven aan de bestedingen.

Reserve Fonds ontwikkeling provincie Utrecht

PS-besluit

Behandeling 4 juli 2016 bij de kadernota 2016

Bestemd voor

Met deze reserve kunnen bijdragen aan bijzondere gebeurtenissen met een speciaal karakter binnen de provincie Utrecht worden gedekt.

Reserve Frictiekosten personeel en Veranderopgave

PS-besluit

Behandeling PS d.d. 2 juli 2012,VJN 2012

Bestemd voor

Doel van de reserve is om de middelen die beschikbaar zijn voor de Frictiekosten en de
veranderopgave apart inzichtelijk te maken en te spreiden in de tijd. Daarnaast worden ook frictiekosten met een structureel karakter zoals de WW kosten hieruit gedekt.

Reserve Huisvesting

PS-besluit

PS d.d. 28 juni 2010 (PS2010PS04)

Bestemd voor

Het constant houden van de jaarlasten huisvesting in de begroting.

Reserve ICT

PS-besluit

PS d.d. 25 mei 2004 (PS2004BEM19),  PS d.d. 30 mei 2010 (PS2010PS03)

Bestemd voor

De ICT-reserve is bedoeld als hulpmiddel voor de egalisatie van sterk ongelijkmatig verlopende ICT-uitgaven.

Voorzieningen

Voorziening nazorg stortplaats Maarsbergen

PS-besluit

PS d.d. 26 april 2005 (PS2005BEM20)

Bestemd voor

Nazorg van de stortplaats Maarsbergen

Voorziening Garantstelling Vathorst

PS-besluit

PS d.d. 8 juni 2009 (PS2009PS05)

Bestemd voor

Garantstelling jegens de gemeente Amersfoort bij een tekort op de ontsluiting van Vathorst (maximum € 4,54 miljoen)

Voorziening Pensioenen GS

PS-besluit

PS d.d. 18 mei 2004 (PS2004BEM14)

Bestemd voor

De voorziening is ingesteld ter egalisatie van de kosten voor de verplichtingen tot het betalen van pensioengelden aan huidige en voormalige GS-leden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Voorziening Hart van de Heuvelrug

PS-besluit

PS d.d. 4 juli 2006 (PS2006BEM15)

Bestemd voor

Exploitatietekort van het programma Hart van de Heuvelrug.

Voorziening nazorg stortplaatsen

PS-besluit

PS d.d. 11 januari 2000 (1999WEM003628i)

Bestemd voor

De nazorg van de stortplaats De Omega. Het nazorgfonds voor stortplaats Weber wordt beheerd door de Stichting Nazorg Weber.

Voorziening onderhoud vaarwegen

PS-besluit

PS d.d. 10 mei 2004 (PS2004WEM25)

Bestemd voor

Het in stand houden van de provinciale vaarwegen.

Voorziening beheer en onderhoud wegen

PS-besluit

PS (B&M-17/2001)

Bestemd voor

Ter egalisatie/dekking van de kosten van het beheer en onderhoud van de provinciale wegen, niet zijnde investeringen (bestemmingsreserve grote wegenwerken)

Voorziening Frictiekosten en Wachtgelden Alleato

PS-besluit

PS d.d. 31 mei 2010 (PS2010PS03)

Bestemd voor

Betalen van de frictiekosten en wachtgelden van het in 2006 nieuw gevormde CMO Alleato (ontstaan uit een fusie tussen de welzijnfuncties MIU en Schakels) en de de afbouw van Alleato i.v.m. de opheffing per 1 november 2012.

Voorziening groot onderhoud Provinciehuis/Paushuize

PS-besluit

PS FP-1/1990

Bestemd voor

Het egaliseren van kosten voor onderhoud van het Provinciehuis en Paushuize

Voorziening groot onderhoud kantons

PS-besluit

Voorjaarsnota 2011

Bestemd voor

Het egaliseren van kosten voor onderhoud van de kantons

Voorziening dekking financieel risico grondbedrijf

PS-besluit

PS d.d. 13 jun 2016 (PS2016PSxx)

Bestemd voor

Opvangen van tekorten bij aan/verkopen van gronden via het Revolverend Fonds