Activa

31-12-2016

31-12-2015

Vaste activa

228.298

263.492

Materiële vaste activa

195.990

195.128

Investeringen met economisch nut

195.990

160.745

Investeringen met maatschappelijk nut

0

34.383

Financiële vaste activa

32.309

68.364

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen

80

80

Overige langlopende leningen

7.311

7.366

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

24.918

60.918

Vlottende activa

606.835

592.859

Voorraden

44.990

21.765

Gronden in exploitatie

44.965

21.740

Voorraad onderhandenwerk

25

25

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

518.685

501.264

Vorderingen openbare lichamen

44.000

27.538

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

447.550

446.693

Rek.crt. niet financiële instellingen

10.386

10.451

Overige vorderingen

16.748

16.582

Overlopende activa

43.016

66.438

Liquide middelen

144

3.392

Totaal Activa

835.133

856.351

Passiva

31-12-2016

31-12-2015

Eigen Vermogen

472.699

433.192

Algemene reserve

55.619

52.482

Bestemmingsreserves

416.946

364.019

Bestemmingsreserves ivm egalisatie

0

1.585

Overige bestemmingsreserves

416.946

362.434

Saldo programmarekening

133

16.692

Voorzieningen

26.961

49.147

Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer

0

3.750

Te verwerven aandelen OMU

0

3.750

Vlottende passiva

335.473

370.261

Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

16.187

3.543

Overige schulden

16.187

3.543

Overlopende passiva

319.286

366.718

Rek.crt. niet financiële instellingen

1.204

0

Overige overlopende passiva

185.699

116.828

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen Rijk

132.382

249.890

Totaal Passiva

835.133

856.351

Gewaarborgde geldleningen

13.448

15.186