Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Provincie Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: het algemeen WNT maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Provincie Utrecht is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1

H. Goedhart

L.C.A.W. Graafhuis

Functiegegevens

Provinciesecretaris/ Algemeen directeur

Statengriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,11 (40 uur p/w)

1,0 (36 uur p/w)

Gewezen topfunctionaris?

ja/nee

ja/nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja/nee

ja/nee

Individueel WNT-maximum

€ 179.000

€ 179.000

Beloning

€ 162.108

€ 118.427

Belastbare onkostenvergoedingen

€ -

€ 488

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 15.598

€ 14.347

Subtotaal

€ 177.706

€ 133.262

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€ -

€ -

Totaal bezoldiging 2016

€ 177.706

€ 133.262

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1,1

1,0

Beloning

€ 164.588

€ 119.696

Belastbare onkostenvergoedingen

€ -

€ 1.065

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 16.087

€ 14.908

Totaal bezoldiging 2015

€ 180.675

€ 135.669

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.