INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2016

PROGRAMMA'S

2016

01  Ruimtelijke ontwikkeling

 Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2016

Herrijking PRS

60

60

IGP-projecten

86

914

-828

Voorjaarsnota 2016

Hart van de Heuvelrug

296

296

0

Programma Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling

2.177

217

1.960

Collectief particulier opdrachtgeverschap

49

49

Woningbouwproductie

411

411

Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven

353

353

Overige mutaties

IFL 2016-2019

180

25

155

IGP-projecten

585

585

Subtotaal

4.197

1.452

2.745

Mutaties reserve

5.139

6.045

-906

Totaal programma 1

9.336

7.497

1.839

02  Landelijk gebied

 Lasten

 Baten

 Saldo

Begroting 2016

Programma AVP (Incl. rijksmiddelen)

43.810

32.122

11.688

Voorjaarsnota 2016

Natuurbeheer

4.538

-4.538

Ganzenakkoord

94

0

94

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

90

90

0

Vergunningverlening Toezicht Handhaving groene regelgeving

75

-75

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

-523

-523

Natura 2000

45

45

Greendeal zonnepanelen

200

200

Subtotaal

43.716

36.825

6.891

Mutaties reserve

24.422

34.948

-10.526

Totaal programma 2

68.138

71.773

-3.635

03  Bodem, water en milieu

 Lasten

 Baten

 Saldo

Begroting 2016

GWH nog te verdelen

1.330

1.274

57

Duurzaamheid algemeen

112

0

112

Concessieverlening OV

220

0

220

Rijden op aardgas

37

0

37

Opstellen en uitvoeren PUEV

392

437

-45

Voorjaarsnota 2016

ARBOR

150

0

150

Vergunningverlening Toezicht Handhaving

77

77

0

Programma Bodemsanering

1.150

6.499

-5.349

Duurzaamheid algemeen

99

0

99

Taken in relatie tot grondwaterheffing

30

0

30

Overige mutaties

Uitvoering Grondwaterplan kwant.

559

0

559

Kosten schadevergoeding cie

35

0

35

Subtotaal

4.191

8.287

-4.095

Mutatie reserves

5.499

1.602

3.897

Totaal programma 3

9.690

9.889

-198

04  Economische ontwikkeling

 Lasten

 Baten

 Saldo

Begroting 2016

0

Cofinancieringsfonds

4.863

980

3.883

Investeringsimpuls energie-agenda

305

305

Toekomst recreatieschappen

292

56

236

Green Deal collectieve energie proj.

122

122

CA utrecht Promotie/Profilering

65

65

TOP's, routenetwerken en open data

314

314

CP Economisch beleidsplan

250

250

Recreatieve routenetwerken

250

250

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

-124

383

-507

Kantorenaanpak inpassingsplannen

191

115

76

Subtotaal

6.528

1.534

4.994

Mutaties reserves

4.024

4.497

-472

Totaal programma 4

10.552

6.031

4.522

05  Bereikbaarheid

 Lasten

Baten

 Saldo

Begroting 2016

Versnelde aanpak Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd

7.320

0

7.320

BOR Projecten

3.055

158

2.897

Brede doeluitkering

61.476

91.926

-30.450

Grote Wegenwerken

32.806

25.242

7.564

Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist

0

35

-35

Mobiliteitsmanagement RVM

1.548

1.548

0

VERDER pakketstudies

9.660

0

9.660

Verdiepte ligging N237 Soesterberg

8.291

8.291

Op de fiets 

4

4

Gladheidsbestrijding

650

53

597

Integratie BRU

193.195

195.036

-1.841

Aanleg ecoducten N226/N227

110

110

Interreg Project CCP21

18

20

-2

Noordelijk Randweg Utrecht

5.000

0

5.000

Stationsgebied Driebergen-Zeist

6.695

14.585

-7.890

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

-326

-326

Subtotaal

329.502

328.603

899

Mutatie reserves

133.086

75.737

57.349

Totaal programma 5

462.588

404.340

58.248

06  Cultuur en erfgoed

 Lasten

 Baten

 Saldo

Begroting 2016

Monumentenwacht

200

200

Cultureel ondernemerschap

68

1

67

Erfgoedparels

3.120

1.527

1.593

Intensivering cultuur

264

0

264

Nationaal Limes-project

166

223

-57

PCP Cultuurparticipatie

7

140

-133

Kunst centraal

63

13

50

Publieksbereik

86

86

Alleato

-484

-484

Limes samenwerking 2016-2019

291

166

125

Programma NHW

189

6

183

Park Vliegbasis Soesterberg

221

0

221

Onderzoek en ontwikkeling

20

20

Overige mutaties

Balansafwikkelingen erfgoed

-166

75

-241

Subtotaal

4.045

2.151

1.894

Mutatie reserves

4.535

755

3.780

Totaal programma 6

8.580

2.906

5.674

07  Bestuur en middelen

 Lasten

 Baten

 Saldo

Begroting 2016

Gepensioneerdedag

22

22

Voorjaarsnota 2016

Projecten concerndirectie: VBI -Presto II

689

689

Presto:ERP en sturingscycli

440

440

Aansprakelijkheidsstellingen Asbest

50

50

CA Utrecht toegangelijk

0

0

Taskforce Vluchteling Opvang

300

300

Najaarsrapportage 2016

Laadpalen

97

97

Poortgebouw

36

36

Voordelige balansafwikkelingsverschillen

-99

-99

Subtotaal

1.535

0

1.535

Balansafwikkelingen

Mutatie reserves

7.899

10.779

-2.880

Totaal programma 7

9.433

10.779

-1.345

Subtotaal programma's

393.714

378.851

14.862

Mutatie reserves programma's

184.605

134.363

50.242

Eindtotaal

578.318

513.215

65.104