We willen ons vestigingsklimaat samen met onze partners versterken. Leefbare, gezonde en bereikbare steden, innovatie-economie en de energietransitie vinden we belangrijke thema’s om aan te werken. We zetten daarbij in op duurzame groei met een goede balans tussen ruimtelijke-, economische- en sociale ontwikkelingen.
Dit is opgenomen in het coalitieakkoord ‘In verbinding 2015-2019'. De reeds ingezette focus op de kerntaken is voortgezet, met een nadruk op realisatie. Het laat zich samenvatten in drie pijlers: Utrecht verbindt, Utrecht transformeert en Utrecht realiseert.

[

Utrecht verbindt: in verbinding met onze partners
De provincie treedt slagvaardig en verbindend op door de partijen bij elkaar te brengen om samen te werken aan bijzondere prestaties.

Een aantal mooie voorbeelden van 2016 zijn:
- Versterking van de kwaliteit van het landelijk gebied
- Invoering Omgevingswet
- Samenwerking Regionaal Verkeersmanagement
- Bovenwettelijke maatregelenpakket A27 – A12 Ring Utrecht
- Nieuwe cultuur- en erfgoednota
- Programmaplan Nieuwe Hollandse Waterlinie – Stelling van Amsterdam
- Regionale regietafel opvang vluchtelingen
- Versterken van de regionale samenwerking in de EBU
- Het project 100 jaar De Stijl
- Het project Diepe geothermie

Utrecht transformeert: nieuwe rol in veranderende maatschappij
Ontwikkelingen vragen om een andere rol met nieuwe accenten omdat de omgeving en het gedrag van mensen onomkeerbaar verandert; bijvoorbeeld een aanjaagrol voor provincie bij duurzame ontwikkelingen waarbij transformatie en systeemverandering nodig is.

Een aantal mooie voorbeelden van 2016 zijn:
- Nota Energietransitie
- Koude-warmte opslag
- Geothermie
- Aanpak kantorenleegstand
- Aanpak leegstand detailhandel en agrarisch vastgoed

Utrecht realiseert: focus op realisatie en kerntaken
Maatschappelijke opgaven staan centraal en het bereiken van doelen staat voorop. We zijn daarbij ook op zoek naar nieuwe aanpakken en instrumenten.

Een aantal mooie voorbeelden van 2016 zijn:
- Integraal gebiedsprogramma (IGP) en Innovatieprogramma fysieke leefomgeving (IFL)
- Binnenstedelijke ontwikkeling (met focus op nieuwe financieringsmogelijkheden)
- Vernieuwende werkwijze EBU
- Uitbreiding takenpakket van de OMU met kantorenaanpak en gebiedsgericht werken
- Trajectaanpak
- Toekomstbestendig tramsysteem Nieuwegein - IJsselstein tbv verbinding met Utrecht Science Park
- Verdiepte ligging N237 bij Soesterberg