In 2016 is per saldo € 39,4 mln. gestort in de reserves, in plaats van € 97,2 mln. onttrokken zoals was begroot. Een verschil van € 136,5 mln.

tabel 5 Stortingen in en onttrekkingen uit reserves (x € 1.000)

Stortingen in / onttrekkingen uit reserves

Rekening 2015

Oorspronkelijke Begroting 2016

Begroting na wijziging

Rekening 2016

Verschil

Mutaties in programmareserves

1.546

31.958-

89.500-

50.242

139.742-

Mutaties in reserves t.l.v. algemene middelen

2.808-

2.047-

7.651-

10.869-

3.218

Totaal Mutaties in reserves

1.262-

34.005-

97.151-

39.373

136.524-

Na mutaties is het resultaat op de programma's als volgt:

tabel 6: Saldi programma's na mutaties in reserves

Saldi programma's

nr

Oorspronkelijke Begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

Verschil

Ruimtelijke ontwikkeling

1

            12.144

            12.343

            12.302

                   41

Landelijk gebied

2

            24.997

            25.072

            24.736

                 336

Bodem, water en milieu

3

            14.773

            15.309

            14.288

              1.021

Economische ontwikkeling

4

            10.137

            10.611

            12.270

             -1.659

Bereikbaarheid

5

            59.146

            62.699

            61.140

              1.559

Cultuur en erfgoed

6

            12.848

            16.389

            16.252

                 137

Bestuur en middelen

7

            19.239

            22.038

            27.640

             -5.602

Totaal programma's

          153.284

          164.461

          168.627

             -4.166