Wij willen dat iedereen in de Provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft.

Het gaat goed met de provincie Utrecht. De provincie is een vitale economische regio met een bijzonder aantrekkelijk woon- en vestigingsmilieu. De provincie Utrecht is in trek bij bewoners en bedrijven. Mensen wonen hier graag, de economie is sterk, de ligging in Nederland en bereikbaarheid is gunstig en er is een rijke schakering aan mooie landschappen, dorpen met veel beleefbaar cultureel erfgoed en natuur.

Utrecht staat al vele jaren bovenaan in de lijst als meest competitieve Europese regio en is begin 2017 volgens de EU de nummer 2, achter Londen. (Voor 2017 wordt opnieuw een plek in de top 2 verwacht.)

De Staat van Utrecht 2014 laat zien dat de provincie Utrecht het op veel terreinen goed doet. De economie is krachtig, de beroepsbevolking is hoogopgeleid, inwoners zijn over het algemeen gezond, de mate van sociale en maatschappelijke participatie is goed en de biodiversiteit van de natuur neemt licht toe. Deze hoge aantrekkelijkheid heeft ook een keerzijde: de vestigingsdruk kan leiden tot aantasting van de natuur en het open buitengebied. De Provincie Utrecht kiest voor veel binnenstedelijke bouwen. Dit zet de bereikbaarheid onder druk en heeft effecten op de kwaliteit van onze leefomgeving (luchtkwaliteit, geluid). De economie trekt aan maar tegelijkertijd neemt de concurrentie tussen regio’s in binnen- en buitenland toe. We hebben nog steeds te kampen met veel leegstand van vastgoed. Verder was dit jaar ook de opvang van de grote instroom van vluchtelingen een urgent maatschappelijk vraagstuk. Dit vroeg van ons, gemeenten en woningcorporaties een noodzakelijke bijdrage nodig was.

In 2016 hebben we deze vraagstukken opgepakt, waarbij we in onze aanpak en provinciale rol geregeld vernieuwend optraden. Waar vraagstukken ontstaan, denken we in mee en oplossingsgericht. We bundelen waar nodig krachten met het bedrijfsleven, kenniscentra, onderwijs, maatschappelijke organisaties, inwoners en overheid. We kijken daarbij nadrukkelijk over de grenzen van de provincie heen.