Inleiding
De opzet van de jaarstukken 2016 volgt de opzet van de Programmabegroting 2016. De jaarrekening 2016 sluit af, na mutaties in de voorzieningen en reserves, met een (netto) overschot van € 0,133 mln., inclusief € 2,3 mln. onttrekking uit de reserve weerstandsvermogen (in 2015 was er een netto overschot van € 16,7 mln.). In onderstaande tabel staan lasten positief weergegeven en baten met een minteken. Een positief saldo betekent dus een tekort en een negatief saldo een overschot.

tabel 1: Jaarrekeningresultaat 2016 (x € 1.000)

Resultaat 2016

Rekening 2015

Oorspronkelijke Begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

Verschil

Saldo programma's, incl overhead

a

151.479

185.242

253.961

118.385

135.576

Algemene dekkingsmiddelen

b

166.909-

153.204-

158.274-

157.892-

381-

Stelposten

c

1.923

400

400

Bruto saldo jaarrekening 

d=a+b+c

15.430-

33.961

96.087

39.506-

135.593

Mutaties reserves

e

1.262-

34.005-

97.151-

39.373

136.524-

Netto saldo jaarrekening 2016

d+e

16.692-

44-

1.064-

133-

931-

Analyse van het jaarrekening resultaat
In deze paragraaf analyseren we het saldo op de programma's (a), de algemene dekkingsmiddelen (b) en de mutaties op reserves (e).

tabel 2: Samenstelling van het Jaarrekeningresultaat (x € 1.000)

Analyse Jaarrekeningresultaat 2016 t.o.v. begroting 

Saldo rekeningresultaat begroting na wijziging

1.064-

Voordeel op de algemene dekkingsmiddelen

18-

Saldo reserves Algemene middelen

3.218-

Netto resultaat op de acht beleidsprogramma’s

4.166

Totaal jaarrekeningresultaat

133-