De provincie maakt deel uit van de netwerksamenleving; een nieuwe balans tussen overheid, maatschappelijk middenveld en de private sector, gekenmerkt door netwerken. De netwerksamenleving vraagt om een actieve, interactieve en participatieve rol van de provincie. Samen met onze partners werken we verder aan een vitale regio, waarbij de maatschappelijke opgaven leidend zijn.

De provincie profileert zich als regionale belangenbehartiger die vanuit verschillende rollen bijdraagt aan het oppakken van de maatschappelijke opgaven. Daarbij hanteren we een brede taakopvatting; het gaat om onze toegevoegde waarde. De verschillende rollen die de provincie kan oppakken maken creativiteit in de taakvervulling noodzakelijk. Het vraagt om bestuurders en volksvertegenwoordigers die elkaar en hun maatschappelijke partners vinden in het agenderen, verbinden en (soms onconventioneel) oplossen van regionale problemen.

In 2016 werd door de Provinciale Staten gewerkt volgens de zogenaamde BOB-procedure (beeldvorming, oordeelvorming, besluitvorming). Meerdere onderwerpen, waaronder de energietransitie, woningmarkt en de leegstand in de detailhandel, werden volgens deze werkwijze door de Staten opgepakt.