Provinciale vaarwegen

Vaarwegen

Specificatie

Lengte

Eem, vanaf Amersfoort tot aan het Eemmeer

18 km

Merwedekanaal, vanaf de provinciegrens tot aan de Lek

6 km

Oude Rijn, vanaf de provinciegrens tot aan de gemeentegrens van Woerden

2.5 km

Damwanden

31km

Bebording

472 stuks

stand juni 2016

a. Ambitie

Uitgangspunt voor de provinciale vaarwegen is dat zij in 2015 voldoen aan de normen voor vaardiepten, mede gebaseerd op de klassenindeling van de Conferentie van Europese Ministers van Transport (CEMT), de richtlijnen van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) en de Commissie Vaarwegbeheerders (CVB) Richtlijnen Vaarwegen 2005. Op dit moment (2015) voldoen wij als gevolg van de baggerwerkzaamheden aan deze norm. Gelet op de voortdurende aanwas van vooral baggerspecie, is het vaarwegprofiel een doorlopend aandachtspunt.

Het kwaliteitsniveau voor de Eem is uitgewerkt in de Eemvisie. In de Eemvisie is het profiel van de Eem gebaseerd op CEMT-klasse lll (tot 1.000 ton vrachtschepen). Het visiedocument voorziet in recreatief vaarweggebruik en de mogelijkheid om beroepsvaart tot 1000ton naar Amersfoort mogelijk te maken en te houden.

b. Beheerplan

Het beheerplan van de Eem, wat in nauw overleg met het Waterschap en de gemeente Amersfoort is vastgesteld, voorziet in periodiek onderhoud, vervanging beschoeiingen en baggeren. Deze werkzaamheden worden in de vorm van een meerjarig bestek uitgevoerd.

Voor wat betreft het Merwedekanaal is het nautisch beheer, het vaarwegbeheer en het onderhoud overgedragen aan de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland krijgt volgens afspraak een jaarlijkse vergoeding van € 649.000. In het najaar van 2016 zijn deze bedragen volgens de overeenkomst geïndexeerd en geactualiseerd. Vanaf het jaar 2017 zal tot de eerstvolgende indexering het jaarlijks aan de provincie Zuid-Holland over te maken bedrag € 893.000 zijn.

c. Majeure ontwikkelingen

Op dit moment speelt de gemeentelijke herindeling Vijfherenlanden. Gesteld dat het een Utrechtse gemeente gaat worden brengt dat met zich mee dat een groter deel van het Merwedekanaal op het grondgebied van Utrecht komt te liggen. Daarmee zal het areaal toenemen en zullen de beheerskosten substantieel stijgen.  

Verloop van de voorziening

Ter dekking van de kosten is de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen ingesteld. Het beheer en onderhoud is in 2016 binnen de begroting uitgevoerd. Als gevolg van de vastgestelde Nota infrastructurele kapitaalgoederen is de voorziening Vaarwegen op 31 december 2016 opgeheven en het saldo gestort in de Bestemmingsreserve beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen.

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen 2015 – 2016   

 ( x €1.000)

2015

2016

Beginsaldo

16.583

17.117

Stortingen

1.245

1.036

Onttrekking realisatie 2016

711

384

Onttrekking opheffing voorziening

-

17.769

Eindsaldo

17.117

0

Met ingang van 2015 heeft de provincie op grond van de Waterwet vaarwegbeheerders aangewezen. Voor bepaalde wateren, namelijk daar waar het vaarwegbeheer ten opzichte van het reguliere watersysteembeheer tot substantiële meerkosten leidt, geldt de wettelijke verplichting om de kosten hiervan te vergoeden. De kosten welke betrekking hebben op groot onderhoud verliepen in 2016 ook via de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen.