De Provincie Utrecht zet de overtollige middelen, middelen die na de uitoefening van de publieke taak overblijven, alleen uit bij de schatkist en zorgt ervoor dat deze direct opvraagbaar zijn. Het doel hiermee is niet om daar rendementen uit te halen. Het financiering- en treasurybeleid wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de wettelijke en de door de PS uitgezette kaders conform het treasurystatuut. De Provincie houdt de mogelijkheid aan om in de toekomst gebruik te maken van alternatieve methodes, als deposito’s en het uitzetten van middelen bij overheden die niet onder het financiële toezicht van de Provincie Utrecht staan.

Provinciale ontwikkelingen

Het totale uitstaande vermogen van de provincie Utrecht is in 2016 afgenomen met ca. € 38 mln tot een bedrag per 31 december 2016  van ca. € 472 mln. Begin 2016 zijn twee garantie producten vrijgevallen met een totale waarde van  € 36 mln incl. een minimum rendement van € 6 mln. Vanaf eind 2016 resteert nog één garantieproduct met een garantiewaarde van ca. € 25 mln. welke expireert op 19-12-2022.  Deze gelden zijn uitgezet conform de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) en Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden). Bij de toelichting op het treasuryresultaat wordt nader ingegaan op het rendement van de garantieproducten.

Uitstaand kapitaal per 31 december 2016

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Bedrag

Mutatie

31-12-2015

31-12-2016

in 2016

Garantieproducten

60.918

24.918

-36.000

Totaal kapitaalmarkt

60.918

24.918

-36.000

Rekening-courant

3.392

144

-3.248

Saldo bij de schatkist

446.693

447.550

857

Totaal geldmarkt

450.085

447.694

-2.391

Totaal kapitaal- en geldmarkt

511.003

472.612

-38.391

Rendement en treasuryresultaat

Het treasuryresultaat bedraagt over 2016 in totaal ruim € 7,6 mln en bestaat uit rendementen van garantieproducten alsmede rente opbrengsten bank en Schatkistbankieren. Daarnaast zijn er nog de intern verrekende renten die verband houden met bv. intern financieren van projecten.

Garantieproducten
Een van de garantieproducten had een minimumrendement (resultaat) van € 6 mln en een extra rendement (resultaat) van ruim € 4 mln. Conform de voorwaarden van de vermogensbeheercontracten is in het jaar van expiratie in 2016 dit beleggingsrendement uitgekeerd. Het minimumrendement van € 6 mln. is nagenoeg geheel als baten ten gunste van eerdere begrotingsjaren gebracht zodat dit totale minimumrendement geen invloed heeft op het rekeningresultaat 2016. Het extra rendement van ruim € 4 mln heeft eveneens geen invloed op het rekeningresultaat omdat hiervoor bij de Kadernota 2016 een opwaartse bijstelling in de geraamde treasuryresultaten heeft plaatsgevonden.

Schatkist
Over het saldo van de schatkistrekening krijgt de provincie Utrecht een rentevergoeding. Bij negatieve markttarieven is met het Ministerie overeengekomen dat de rente van de schatkistrekening niet negatief kan worden. In 2016 was sprake van negatieve marktrente derhalve was de rentevergoeding over het saldo van de schatkistrekening over het gehele jaar 0%.

Intern verrekende rente (OV)
Dit bedrag was begroot op ruim € 3,8mln waarvan in 2016 bijna € 3,5 mln is gerealiseerd.

De totale raming voor het treasuryresultaat was ruim € 7,9 mln en er is hiervan  is totaal
ca. € 7,6 mln gerealiseerd.

Treasury-opbrengsten

bedragen x € 1.000

Bedragen berekend per 31 december 2016

Garantieproducten rendement

4.026

Schatkistrente

0

Rekening courant-rente

66

Saldo intern verrekende rente

1.209

Saldo intern verrekende rente OV

2.300

Verschil

327

Treasurybeleid

Het treasurybeleid wordt uitgevoerd binnen de wettelijke en de door de staten uitgezette kaders. Deze kaders zijn terug te vinden in het treasurystatuut. Het nieuwe statuut voor 2017-2021 is 12-12-2016 vastgesteld door PS. Het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury brengt kredietrisico met zich mee. Ter beperking van dit risico worden geen middelen uit hoofde van treasury uitgezet. Alle liquide middelen, die na de uitoefening van de publieke taak overblijven, behoudens een drempelbedrag in de Rabo-bankrekening , worden afgeroomd naar ’s Rijks schatkist.
Kasgeldlimiet
De vlottende middelen overtreffen de vlottende schulden ruimschoots. De provincie blijft daarmee royaal binnen de gestelde norm ten aanzien van de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm
Aangezien er geen sprake is van ingeleend geld, wordt er zonder meer aan de renterisiconorm voldaan.

Rentebaten en –lasten
Er is geen sprake van geleend geld en derhalve heeft de provincie Utrecht hiervoor geen rentelasten. Voor de rentebaten wordt verwezen naar de analyse bij de treasuryresultaten.

Risicoprofiel belegd vermogen
De provincie Utrecht heeft nog één belegging in een garantieproduct met een hoofdsomgarantie uitkering van € 25 mln. op expiratiedatum 19-12-2022 door BNP Paribas Fortis. De rating in 2016 van BNP Paribas Fortis bij Moody’s is A2 met een stabiel vooruitzicht en bij S&P A eveneens met een stabiel vooruitzicht. Tevens voldoet de belegging aan de wet FIDO/RUDDO. De belegging heeft een zeer gering risico en om die reden blijft het doelrisicoprofiel van de portefeuille ongewijzigd op “defensief”.