De provincie beheert en onderhoudt het Huis voor de provincie, het monumentale pand Paushuize, de steunpunten in De Meern, Huis ter Heide en Ocrieteiland, de wachtruimte voor buschauffeurs te Breukelen en de Tramremise in Nieuwegein (toegelicht bij het onderdeel Tramsysteem).

Huis voor de Provincie

a. Ambitieniveau en gehanteerde normen (beleidsmatige ontwikkelingen)
Het Huis voor de provincie bestaat uit 18 kantoorverdiepingen, een entreepartij met receptie, koffiecorner, diverse zitcorners, een restaurant, een centraal vergadercentrum en voldoende parkeervoorzieningen.
De provinciale gebouwen worden, sober en doelmatig onderhouden. In concreto betekende dat gebouw- en installatiedelen, conform de NEN 2767 in conditiestaat 3 zijn gehouden, wat gedefinieerd kan worden als redelijke conditie met plaatselijk zichtbare veroudering.

b. Beheerplan
Ter ondersteuning aan het gebouwbeheer is een meerjaren onderhoudsprognose (MJOP) opgesteld, dat periodiek wordt geactualiseerd. Het MJOP bestaat uit een overzicht van alle in en aan het gebouw aanwezige assets inclusief de onderhoudscycli en de daarmee gepaard gaande kosten.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening
De lasten vanuit het beheerplan worden deels ten laste gebracht van de voorzieningen groot onderhoud Provinciehuis en Paushuize.

d. Belangrijke ontwikkelingen
Een haalbaarheidsonderzoek over de uitfasering van de no-breakinstallatie heeft aangetoond dat het in meerdere opzichten lonend is om de installatie aan te passen. Dit wordt als vervolgtraject verder uiteengezet en in uitvoering genomen.

De functionaliteit van de Statenzaal is verbeterd door aanpassingen aan de audiovisuele-installatie.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud

Vanwege onderzoek naar nieuwe innovatieve en goedkopere wijzen van uitvoering is het reinigen en conserveren van de gevel nog niet uitgevoerd.

Paushuize

a. Ambitie

Paushuize behoort tot de meest duurzame monumentale gebouwen van Nederland en is als cultureel erfgoed door renovatie behouden. Het gebouw heeft voor de provincie een representatieve functie en vormt de ceremoniële werkplek van de Commissaris van de Koning. Paushuize heeft ook een maatschappelijke functie. Er wordt door een conservator, voor het publiek periodiek rondleidingen verzorgd en er is een exploitant gecontracteerd voor het verzorgen van vergaderingen, bijeenkomsten en trouwerijen.

Het ambitieniveau voor het onderhoud van het monumentale pand ligt op conditieniveau 3 en 4 volgens de NEN 2767. De conditiescore van bouw en installatiedelen wordt weergegeven op een zespuntsschaal. Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie. Conditiescore 3 wordt gedefinieerd als: redelijke conditie met plaatselijk zichtbare veroudering. De functievervulling van bouw en installatiedelen zijn niet in gevaar. Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt voor sober en doelmatig onderhoud.

b. Beheerplan

Het onderhoud voor Paushuize voor de komende jaren is vastgelegd in een MJOP. Een duikinspectie heeft aangetoond dat de gevel aan de grachtzijde geen specifiek groot onderhoud behoeft.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening

Ten behoeve van het onderhoud van het provinciehuis en Paushuize is een voorziening aanwezig.
Zie hiervoor het kopje Provinciehuis.

d. Belangrijke ontwikkelingen

De aanwezige kunst is grotendeels in bruikleen gesteld door diverse musea uit Utrecht. Voor het behoud van deze kunst en ter voorkoming van verval door externe factoren als vocht en lichtinval zullen er diverse maatregelen worden getroffen.
Vanwege het monumentale karakter van Paushuize is het buitenonderhoud voor een aanzienlijk deel subsidiabel. Deze subsidie zal mogelijk per 1 januari 2018 beschikbaar worden gesteld.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud

Er zijn geen achterstanden in het onderhoud.

Voorziening Groot onderhoud Huis voor de provincie en Paushuize

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2016

Saldo

Beginsaldo

349

349

349

0

Stortingen

183

183

183

0

Onttrekkingen

289

289

206

83

Eindsaldo

243

243

326

83

Verloop van de voorziening Groot Onderhoud provinciehuis en Paushuize 2016 – 2019

2016

2017

2018

2019

Beginsaldo

349

326

247

200

Stortingen

183

183

183

183

Onttrekkingen

206

262

230

135

Eindsaldo

326

247

200

248

Naast het onderhoud wat via de voorziening groot Onderhoud loopt, wordt er ook rekening gehouden met vervangingsinvesteringen. Onderstaande tabel geeft het verwachte investeringsbedrag voor de komende jaren weer.

Vervangingsinvesteringen Provinciehuis 2016

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2016

Saldo

Investeringsplan Huisvesting 2016

0

0

362

362

In 2016 zijn diverse grootschalige werkzaamheden uitgevoerd. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de uitfasering en vervanging van de noodstroomaggregaat. De Audiovisuele middelen in de statenzaal zijn grotendeels vervangen en het camerasysteem is vernieuwd. Deze investeringen worden geactiveerd en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden ten laste van de reserve Huisvesting gebracht. Voor verloop van deze reserve zie in de bijlage de staat van reserves.

Steunpunten De Meern, Huis ter Heide en Ocrieteiland

a. Ambitie
Vanuit het steunpunt Veenweide in De Meern beheert de provincie haar wegen in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Op de locatie Huis ter Heide is de Regionale Verkeersmanagement Centrale van de provincie gehuisvest. De Verkeersmanagement Centrale bundelt alle kennis en informatie over verkeer in de provincie Utrecht. Vanuit Huis ter Heide worden de provinciale wegen in het oostelijk deel van de provincie onderhouden.
Ook voor de steunpunten geldt een conditieniveau 3 conform de NEN 2767.

b. Beheerplan
Voor het gebouwbeheer van de steunpunten is een MJOP gemaakt en deze wordt jaarlijks geactualiseerd. Aan de hand hiervan heeft preventief en correctief onderhoud plaatsgevonden.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening
Ten behoeve van het onderhoud van de steunpunten is een voorziening aanwezig.

d. Belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen ontwikkelingen.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud
Vanwege een mogelijke verplaatsing van de locatie De Meern naar het provinciale remiseterrein te Nieuwegein is het onderhoud beperkt tot instandhouding van het gebouw en de installaties. Huidige ontwikkelingen dragen ertoe bij dat het onderhoud weer conform het MJOP wordt uitgevoerd. Eventuele achterstanden worden in 2017 uitgevoerd.

Voorziening Groot onderhoud Steunpunten

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2016

Saldo

Beginsaldo

112

112

112

0

Stortingen

60

60

60

0

Onttrekkingen

127

127

4

123

Eindsaldo

45

45

168

123

Verloop van de voorziening Groot Onderhoud Kantons 2016 – 2019

2016

2017

2018

2019

Beginsaldo

112

168

123

133

Stortingen

60

60

60

60

Onttrekkingen

4

105

50

43

Eindsaldo

168

123

133

150