Inleiding

De provincie Utrecht staat voor een groot aantal taken. Deze taken richt zij zo effectief en efficiënt mogelijk in. De ene maal door de taak zelf uit te voeren, de andere maal door dit in samenwerking met andere partijen te doen.
Verbonden partijen voeren beleid dat de provincie Utrecht (gedeeltelijk) ook zelf had kunnen uitvoeren. De provincie Utrecht draagt de verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelstellingen die worden beoogd door het aangaan van de samenwerking met de verbonden partijen.

Verbonden partijen zijn gedefinieerd als samenwerkingsverbanden van de provincie Utrecht en externe partijen waarin de provincie Utrecht zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft en die de status van publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon hebben. Er is sprake van een bestuurlijk belang indien namens de provincie Utrecht iemand zitting heeft in het bestuur, dan wel de provincie Utrecht stemrecht heeft. Van een financieel belang is sprake zodra de provincie Utrecht middelen ter beschikking stelt, waarover risico wordt gelopen in geval van financiële problemen bij de verbonden partij. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publieke belang.

Uit intern onderzoek is gebleken dat de financiële risico’s in veel gevallen gelijk zijn aan de omvang van het directe financiële belang. In bepaalde gevallen is er sprake van een potentieel financieel risico dat die omvang aanzienlijk kan overstijgen. In dat verband is met name te noemen het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht. Hoewel technische maatregelen zijn genomen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken, kunnen calamiteiten niet volledig worden uitgesloten.

Beleidskader

De huidige beleidsnota Verbonden Partijen (PS2009BEM12) wordt momenteel herzien naar aanleiding van zowel de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen als het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer.
De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Aanpassingen ten behoeve van de gewijzigde BBV (verantwoordingsinformatie)
  • Nadere invulling van de eigenaarsrol
  • Nadere uitwerking van het juridisch kader
  • Versterking van de kaderstellende rol van PS

De herziene beleidsnota wordt in het voorjaar 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan GS en PS.

Overzicht

Hieronder volgt een overzicht van alle met de provincie Utrecht verbonden partijen:

Naast deze partijen heeft de provincie Utrecht in de afvalverwijdering Utrecht (AVU) en de Vereniging Deltametropool enkel een bestuurlijk belang, zodat deze niet onder de definitie van verbonden partijen vallen.
Het totaal van vijftien verbonden partijen is beperkt in vergelijking met andere provincies.

Gemeenschappelijke regeling
Randstedelijke Rekenkamer
Recreatie Midden Nederland
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied
Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Recreatieschap Vinkeveense Plassen
Plassenschap Loosdrecht e.o.
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Stichtingen en verenigingen
Inter Provinciaal Overleg (IPO)
Huis der Nederlandse Provincies (HNP)
Coöperaties en vennootschappen
Vitens NV
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB)
NV REMU Houdstermaatschappij
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV (OMU)
Overige verbonden partijen
Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen