Concernrisicoprofiel provincie Utrecht - Jaarrekening 2016

No.

Risico

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

01

R270

(Vliegbasis) Minder programma en grondopbrengsten door milieuzones

Financieel  

25%

max.€ 5.000.000

7.84%

02

R208

Claim aannemer

Financieel

40%

max.€ 3.000.000

7.04%

03

R175

De concessiehouders Openbaar Vervoer en Regio taxi gaan failliet

Financieel - er moet een andere vervoerder worden ingehuurd

30%

max.€ 5.000.000

7.04%

04

R254

(HvH) Dorrestein: Reeds aangekochte grond moet worden afgewaardeerd

Financieel

10%

max.€ 10.000.000

4.99%

05

R71

Uitlekken van vertrouwelijke informatie

Financieel - Claims in geval van misbruik gegevens en identiteitsfraude
Imago - Imagoschade

10%

max.€ 10.000.000

4.72%

06

R268

(Vliegbasis) Sociale woningbouw: 16 woningen (scopewijziging)

Financieel

25%

max.€ 2.500.000

3.97%

07

R206

Onvoorzien nader bodemonderzoek en -sanering (onbekende locaties)

Financieel

25%

max.€ 3.000.000

3.54%

08

R196

Bestuurlijk besluit om buiten de kaders van de Wbb een bijdrage te doen

Financieel

25%

max.€ 2.500.000

3.49%

09

R20

Aanspraak op de borgstelling voor de convenantsleningen van het Nationaal Groenfonds

Financieel - Kosten a.g.v. de aanspraak op de borgstelling

10%

max.€ 6.400.000

2.95%

10

R198

Hoger uitvallende kosten voor bodemsanering dan o.b.v. onderzoeken is vastgesteld bij bekende locaties

Financieel

30%

max.€ 1.790.000

2.53%

R255

(HvH) Dorrestein: Exploitatieresultaat NCW wordt € 0 i.p.v. positief

Financieel

40%

max.€ 1.000.000

2.40%

R272

(Vliegbasis) 5% minder grondopbrengsten door lagere grondprijzen

Financieel

10%

max.€ 5.000.000

2.37%

R24

Zwakke financiële situatie recreatieschappen

Financieel - Bijdragen aan tekort bij recreatieschappen (verbonden partijen)

10%

max.€ 5.000.000

2.30%

R62

Gewijzigde inzichten en/of gewijzigde regelgeving

Imago - Imagoschade bij calamiteiten, Financieel - Extra kosten voor sanering; uitvoering kan anders zijn dan vereist, met kans op niet verhaalbare vervolgschade Vertraging / stagnatie - vertraging van het project

46%

max.€ 1.000.000

2.15%

R192

Garantstelling bevoorschotting schade-uitkeringen BIJ12 unit Faunafonds

Financieel - Vanaf 2013 is de provincie financieel verantwoordelijk voor de begroting van het Faunafonds. Onderdeel van deze begroting vormen lastig voorspelbare tegemoetkomingen in schade door beschermde diersoorten en de wisselde marktprijzen van beschadigde gewassen

46%

max.€ 1.000.000

2.14%

R256

(HvH) Dorrestein: Extra kosten (complexe) bodemsanering

Financieel

40%

max.€ 1.000.000

1.89%

R188

Niet naleven van onze Europese verplichtingen voor INSPIRE (Europese richtlijn voor harmonisatie van ruimtelijke informatie)

Financieel - Een boete tot het maximum van  € 270.000 per dag dat er niet aan de richtlijnen is voldaan

10%

max.€ 3.704.000

1.74%

R249

(HvH) Apollo - Gewenst programma kan niet worden gerealiseerd

Financieel

30%

max.€ 1.000.000

1.72%

R271

(Vliegbasis) Plankosten    € 1.000.000 hoger door organisch ontwikkelen (meer begeleiding nodig)

Financieel

25%

max.€ 1.000.000

1.57%

R269

(Vliegbasis) 40% hogere kosten maatregelen milieuzones

Financieel  

25%

max.€ 1.000.000

1.55%

R244

Stichting kasteel Amerongen kan de in 2015 verstrekte geldlening niet terugbetalen

Financieel

30%

max.€ 1.080.000

1.52%

R177

Als bibliotheken geen klant meer willen/kunnen zijn van BISC ontstaan frictiekosten, bijvoorbeeld omdat personeel moet afvloeien. De provincie wordt hierop aangesproken vanwege zijn wettelijke rol

Financieel - Personeel moet afvloeien

30%

max.€ 1.000.000

1.42%

R52

Toegezegde geldelijke bijdragen van derden vervallen

Vertraging / stagnatie - Uitvoering van het project start te laat Imago - Politieke imago schade
Financieel - Provincie moet zelf de kosten dragen

15%

max.€ 2.000.000

1.40%

R36

Decentralisatie Rijkstaken met efficiencykorting

Financieel - De uitkering voor naar de provincie gedecentraliseerde Rijkstaken is ontoereikend voor het (adequaat kunnen) uitvoeren van deze taken

25%

max.€ 1.000.000

1.17%

R172

Frictiekosten omtrent de volledige integratie van het BRU en overige risico’s BRU

Financieel - Transitiekosten

5%

max.€ 5.000.000

1.14%

R35

Verlaging kredietwaardigheid financiële instelling waarop wij debiteurenrisico lopen

Financieel - Waarde- vermindering van onze effectenportefeuille (beleggingsverliezen)

1%

max.€ 25.000.000

1.14%

R266

(HvH) Richelleweg: minder uitgeefbaar gebied a.g.v. extra ontsluitingswegen

Financieel

25%

max.€ 1.000.000

1.13%

R195

Niet voldoen aan arbo-eisen, onvoldoende dossieropbouw medewerkers, onvoorziene financiële (wachtgeld-) regelingen

Financieel - Het moeten doen van niet geraamde uitgaven
Imago - Als overheid wellicht niet het goede voorbeeld gegeven

20%

max.€ 1.000.000

0.95%

R63

Risico's ten gevolg van het gebruik van de weg

Vertraging / stagnatie - Schade aan de weg en/of kunstwerken, Imago - Aansprakelijkheid voor ongeval; afloop van ongeval is erger Financieel - Schade aan de weg en/of kunstwerken; aansprakelijkheid voor ongeval; schade aan voertuigen

40%

max.€ 500.000

0.94%

R240

De provincie voldoet niet (geheel) aan de Wet Markt en Overheid

Financieel - Mogelijk gevolg het betalen van dwangsommen en/of schadevergoedingen Imago - De overheid geeft niet het goede voorbeeld hoe om te gaan met wetgeving.

20%

max.€ 1.000.000

0.94%

R163

De provincie wordt aansprakelijk gesteld voor verleende, of geweigerde vergunning, dan wel onrechtmatig handelen

Financieel - Schadeclaim bij de provincie

40%

max.€ 500.000

0.94%

R11

Niet nakomen aflossingsverplichtingen door houders aardgas tankstations

Financieel - Kosten (kwijtschelding)

20%

max.€ 920.000

0.86%

R29

De provincie wordt aangesproken op de verstrekte borgstelling aan RTV Utrecht voor het pand

Financieel - De executieverkoop dekt de borgstelling niet

10%

max.€ 1.700.000

0.79%

R65

Inroepen garantstelling duurzame energie nieuw

Financieel - De provincie wordt aangesproken op de verstrekte garantstelling(en)

10%

max.€ 2.000.000

0.69%

R189

Grote aantallen bezwaarschriften ter behandeling door Cie. AWB

Imago - In geval van negatieve publiciteit Financieel - Inhuur capaciteit en boete in geval van termijn- overschrijding

25%

max.€ 500.000

0.59%

R61

Vertraging in de realisatie van activiteiten

Imago - imagoschade door onbegrip aanwonende(n) en weggebruikers Financieel - wijziging van de projectopdracht; beroep op nadeelcompensatie verkeer- en vervoersbewegingen Vertraging / stagnatie - project kan niet gestart worden; project wordt stilgelegd

20%

max.€ 625.000

0.59%

R10

Garantiefonds Energie oud

Financieel - Kosten (garantstelling)

10%

max.€ 1.690.000

0.58%

R264

(HvH) Richelleweg: grondprijs resterende uitgifte valt lager uit met 5%

Financieel

10%

max.€ 1.000.000

0.57%

R260

(HvH) Kamp van Zeist: extra kosten sanering opstallen

Financieel

40%

max.€ 250.000

0.57%

R207

Autonome groei en kwalitatieve verzwaring WOB-verzoeken

Imago - Termijnoverschrijding. Door niet tijdig en/of onvolledig te reageren wordt niet voldaan aan de wettelijke vereisten/verplichtingen en het transparantiebeginsel Financieel  Termijnoverschrijding- en kunnen leiden tot dwangsommen

46%

max.€ 250.000

0.54%

R3

Kosten ontheffingsverlening Flora en fauna vallen hoger uit dan bijdrage rijk

Financieel - Niet gedekte (personeels) kosten (eigen personeel / inhuur)

46%

max.€ 250.000

0.54%

R67

Schades blijken niet te zijn verzekerd

Financieel - Hogere kosten dan noodzakelijk - niet of onvolledige dekking - te laat betalen verzekering waardoor vervallen mogelijkheid tot aanspraak - eigen risico neem toe - onvoldoende benutting verhaalmogelijkheid

10%

max.€ 1.000.000

0.48%

R194

Toename in aantal en hoogte van claims / (na-)heffingen

Financieel - Het moeten doen van niet geraamde uitgaven
Imago - Als overheid wellicht niet het goede voorbeeld geven

10%

max.€ 1.000.000

0.47%

R72

ICT gerelateerde voorvallen, waaronder hacking, uitval, etc.

Financieel - Claims in geval van misbruik/ oneigenlijk gebruik privacygevoelige gegevens - stagnatie bedrijfsproces met extra herstelkosten - verloren gaan van gegevens - extra kosten door noodzakelijke inhuur externen met het oog op (gevaar voor) continuïteit - traag netwerk, storingen

10%

max.€ 1.000.000

0.47%

R169

Onvoldoende fysieke beveiliging provinciale gebouwen

Imago - Toegang tot vertrouwelijke informatie en openbaarmaking daarvan
Financieel - Extra kosten bij diefstal; Onbevoegden hebben toegang tot provinciale gebouwen; schadeclaims bij letselschade; leenkunst raakt beschadigd of wordt gestolen, waardoor extra kosten Vertraging / stagnatie - Stagnatie bij verlies van documenten

10%

max.€ 1.000.000

0.47%

R64

Provincie wordt aansprakelijk gesteld voor schade aan kabels en leidingen

Imago - Organisatie wordt aansprakelijk gesteld voor gebreken aan elektrische installaties
Financieel - Boetes; kapot getrokken kabels en leidingen; onderhoud aan de verkeerde objecten uitgevoerd

10%

max.€ 1.000.000

0.47%

R1

Benadeelde partij doet beroep op planschadeverordening (Wro)

Financieel - Kosten (planschade)

10%

max.€ 1.000.000

0.47%

R252

(HvH) Apollo (KdK): Aanpassing stedenbouwkundig plan

Financieel

30%

max.€ 250.000

0.47%

R201

Managen en beheersen van (grote) calamiteiten

Financieel

10%

max.€ 1.000.000

0.47%

R197

Nazorg afvalberging (stortplaats Smink)

Financieel - Kosten (nazorg)

10%

max.€ 1.000.000

0.47%

R66

Niet of onvolledig dekken claims door aansprakelijk- heidsverzekering

Financieel - Extra kosten voor provincie

10%

max.€ 1.000.000

0.47%

R246

De lening ten behoeve van het Statenjacht kan in 2028 niet worden afgelost door stichting het Utrechtse Statenjacht

Financieel

10%

max.€ 1.000.000

0.46%

R245

Extra onkosten niet verhaalbaar op aannemer Waterliniemuseum

Financieel

30%

max.€ 250.000

0.43%

R204

Extra bezwaren/beroepen n.a.v. verleende vergunningen onder nieuwe natuurwetten met voor provincie negatieve uitspraak

Financieel

30%

max.€ 300.000

0.42%

R251

(HvH) Apollo (sauna): 2 jaar erfpacht wordt niet betaald

Financieel

30%

max.€ 250.000

0.41%

R265

(HvH) Richelleweg: meerkosten bouw- en woonrijpmaken

Financieel

25%

max.€ 250.000

0.40%

R34

Aanspraak op de borgstelling voor de hypothecaire geldleningen van (10) medewerkers

Financieel - Kosten (a.g.v. de aanspraak op de borgstelling)

5%

max.€ 1.682.115

0.39%

R48

Inkoop en aanbestedingen zijn niet rechtmatig

Financieel - Schadeclaims
Imago - Imagoschade Vertraging / stagnatie - Vertraging omdat aan- besteding over moet

40%

max.€ 207.000

0.39%

R258

(HvH) Oostelijke corridor: Extra plan- en beheerskosten voor max. 9 jaar

Financieel

40%

max.€ 250.000

0.37%

R241

De provincie voldoet niet (geheel) aan de Wet vennootschapsbelasting- plicht overheidsbedrijven

Financieel - Naheffingen (al dan niet met boete) van de belastingdienst
Imago - Als overheid wordt niet het goede voorbeeld gegeven

30%

max.€ 250.000

0.35%

R162

Te weinig legesopbrengsten

Financieel - De legesopbrengsten zijn niet kostendekkend

30%

max.€ 250.000

0.35%

R259

(HvH) Kamp van Zeist: Hogere saneringskosten

Financieel

25%

max.€ 250.000

0.34%

R112

Er wordt misbruik en/of oneigenlijk gebruik gemaakt van subsidiegelden

Financieel - Verspilling gemeenschapsgeld Imago - Onrechtmatige subsidies
Vertraging / stagnatie - Beleidsdoelen worden niet gehaald

25%

max.€ 250.000

0.29%

R178

M.b.t. de Monumentenwacht Utrecht heeft de provincie verklaard dat de uitgaven van deze stichting - voor zover niet gedekt door inkomsten - voor tenminste 90% worden gefinancierd uit door de provincie jaarlijks ter beschikking gestelde middelen. Deze uitleg kan verschillend worden geïnterpreteerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van de "worst case" interpretatie. Dit houdt in dat de provincie jaarlijks het risico loopt ter hoogte van het bedrag dat op de provinciale begroting staat

Financieel - Garantstelling wordt uitbetaald
Imago - Dit ligt politiek gevoelig

10%

max.€ 626.000

0.29%

R262

(HvH) Kamp van Zeist: meerkosten voor het verwijderen/verplaatsen van leidingen

Financieel

25%

max.€ 250.000

0.29%

R263

(HvH) Kamp van Zeist: problemen bij bestemmingsplan procedures rode projecten

Financieel

25%

max.€ 250.000

0.28%

R267

(HvH) Richelleweg: hogere plankosten

Financieel

25%

max.€ 250.000

0.27%

R261

(HvH) Kamp van Zeist: Extra kosten sanering gronden

Financieel

25%

max.€ 250.000

0.27%

R60

Het niet voldoen aan (interne en/of) Europese regels m.b.t. inkoop- en aanbesteding en/of onduidelijkheid over te leveren product(en).

Vertraging / stagnatie - Aanbesteding over doen
Financieel - Aanbesteding over doen; boetes en schadeclaims

20%

max.€ 250.000

0.24%

R2

Tekort(en) op het 'woonschepenproject'

Financieel - Meer uitgaven dan inkomsten

20%

max.€ 250.000

0.24%

R200

De provincie wordt juridisch aansprakelijk gesteld voor milieuschade

Financieel

10%

max.€ 500.000

0.24%

R257

(HvH) Huis ter Heide: extra plankosten

Financieel

25%

max.€ 250.000

0.23%

R33

Aanspraak op de borgstelling voor de leningen van een tweetal in de provincie gevestigde zorginstellingen

Financieel - Kosten (a.g.v. de aanspraak op de borgstelling)

10%

max.€ 500.000

0.23%

R199

RUD/OD-NZKG vraagt meerwerk voor onvoorziene kosten

Financieel

10%

max.€ 400.000

0.19%

R157

Contract- en/of faillissementsrisico bij (innovatieve) projecten

Vertraging / stagnatie - project kan niet worden afgemaakt / loopt vertraging op Financieel - project duurder dan voorzien; nieuwe opdrachtnemer zoeken
Imago - imagoschade

20%

max.€ 125.000

0.12%

R159

Aangekondigde wijziging van de oude regelgeving nadeelcompensatie kabels en leidingen

Financieel - meer uitkering van vergoedingen

10%

max.€ 250.000

0.12%

R97

Archief bevat incomplete informatie

Financieel - Tekortkomingen in bewijslast bij een rechtszaak
Vertraging / stagnatie - Stagnatie bedrijfsproces

10%

max.€ 250.000

0.12%

R100

Fysieke calamiteiten archief (onbevoegde toegang tot het archief, bedreigingen door ongedierte, brandbeveiliging onvoldoende)

Vertraging / stagnatie - Stagnatie bij verlies van belangrijke dossiers
Financieel - Claims bij uitlekken van vertrouwelijke informatie - Beschadiging van archiefstukken
Imago - Imagoschade bij uitlekken van vertrouwelijke informatie

10%

max.€ 250.000

0.11%

R253

(HvH) Apollo (KdK): onvoorziene bodemsanering

Financieel

10%

max.€ 250.000

0.09%

R168

Negatieve publiciteit

Financieel  
Imago - Imagoschade

20%

max.€ 100.000

0.09%

R4

Gemeentelijke nalatigheid bij huisvesting statushouders

Financieel - Kosten (huisvesting)

5%

max.€ 250.000

0.06%

R167

Financiële problemen Verbonden partijen

Financieel - Claim bij provincie/verlies

10%

max.€ 100.000

0.05%

R174

Provincie draait op voor niet nakomen van toezeggingen door mede-overheden (cofinanciering)

Financieel - Extra kosten

10%

max.€ 100.000

0.05%

R107

Inkomende en uitgaande post wordt niet adequaat geregistreerd

Imago - Belangrijke post wordt niet tijdig behandeld (fatale termijnen)
Financieel - Schadeclaims

10%

max.€ 100.000

0.05%

R170

Subsidie wordt aangemerkt als staatssteun

Imago - Imagoschade bij negatieve publiciteit door terugvordering Financieel - Schadeclaim

10%

max.€ 100.000

0.05%

R190

Garantstelling Nationaal Hockey Centrum

Financieel - Garantstellingbesluit genomen.

5%

max.€ 100.000

0.02%

De onderstaande risico’s hebben betrekking op activiteiten van de voormalige Bestuursregio Utrecht (BRU).
Met het oog op gemaakte afspraken worden deze risico’s tot 2020 opgevangen binnen de BDU-gelden.
Om die reden zijn deze risico’s voor deze opstelling financieel op nul gesteld, zodat ze niet (ook) meetellen bij het bepalen van de omvang van het vereiste weerstandsvermogen.

R211

(OV/voormalig BRU) Fors hogere exploitatiekosten OV-concessie dan begroot in een of meerdere jaren

Financieel

45%

max.€ 0

0.00%

R230

(OV/voormalig BRU) Scopewijzigingen waardoor de financiële buffers vroegtijdig worden benut

Financieel

5%

max.€ 0

0.00%

R248

(OV/voormalig BRU) Huidige organisatie is niet in staat de OV-opgave van de provincie waar te maken (capaciteit, kennis, kunde)

Financieel - Continuïteit van het OV-product in gevaar

45%

max.€ 0

0.00%

R235

(OV/voormalig BRU) Concessieopbrengsten zijn substantieel minder of juist hoger dan geraamd

Financieel

20%

max.€ 0

0.00%

R228

(OV/voormalig BRU) Exploitatierisico’s door: technische risico's, veiligheidsrisico's en kwaliteitsrisico's

Financieel

15%

max.€ 0

0.00%

R227

(OV/voormalig BRU) Planningsrisico’s vanwege de afhankelijkheid van de gemeenten, leveranciers en/of de afstemming met andere projecten in hetzelfde gebied

Imago - Hinder voor de doorstroming van het openbaar vervoer in de gehele stadsregio
Financieel

20%

max.€ 0

0.00%

R243

(OV/voormalig BRU) Vertraging van de exploitatieve oplevering van het project Uithoflijn

Financieel - Aanvullende dekking noodzakelijk om vertraging oplevering te voorkomen
Vertraging / stagnatie

45%

max.€ 0

0.00%

R213

(OV/voormalig BRU) Onvoldoende (helderheid over) beschikbaarheid van middelen voor de uitvoering van de Fietsvisie. Er worden plannen ontwikkeld waarvoor geen dekking is

Imago
Financieel
Vertraging / stagnatie - De uitvoerbaarheid van de fietsvisie komt onder druk

10%

max.€ 0

0.00%

R222

(OV/voormalig BRU) De vervoerkundige koppeling SUNIJ – UHL wordt vertraagd

Imago
Financieel
Vertraging / stagnatie

20%

max.€ 0

0.00%

R226

(OV/voormalig BRU) Indexering inkomsten is lager dan indexering uitgaven

Financieel

45%

max.€ 0

0.00%

R209

(OV/voormalig BRU) Onvoldoende inzicht in het nakomen van bestuurlijke afspraken/toezeggingen na voltooiing transitie (t/m 2019)

Imago
Financieel

10%

max.€ 0

0.00%

 Totaal grote risico's: € 138.349.115