De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de instandhouding en verbetering van de gehele tramsysteem. Het tramsysteem bestaat uit de arealen (type assets) rijdend materieel (de SIG trams), (rail)infrastructuur, haltevoorzieningen, telematica en de remise.

Assets

Specificatie

Volume

SIG trams

26 stuks

Km dubbelspoor

23 km

Haltes

23 stuks

DRIS panelen op tram- bushaltes

430 stuks

a. Ambitie
De veilige exploitatie van het tramsysteem staat voorop en is bepalend voor de beheer en onderhoud uitgangspunten van de traminfrastructuur. Daarnaast bepalen de beschikbaarheids- en betrouwbaarheidseisen de beheer- en onderhoudsambitie. Als wettelijk kader is de Wet lokaal spoor van toepassing, in werking getreden op 1 december 2015. Gedeputeerde Staten heeft OV Assetmanagement aangewezen als beheerder voor het lokaal spoor.

b. Beheerplan
De kaders en topeisen voor onderhoudsniveau zijn beschreven in het Integrale programma van Eisen tramsysteem regio Utrecht (IPvE).
In het IPvE worden de kwaliteitseisen van het tramsysteem beschreven. De te leveren prestaties zijn opgenomen in een Service Level Agreement (SLA). De prestaties hebben betrekking op Veiligheid, Beschikbaarheid, Betrouwbaarheid, Kwaliteit, Duurzaamheid en Omgevingsbeleving. Het IPvE en de SLA dienen als basis voor het Strategisch Asset Management Plan (SAMP). Het SAMP is de Beheervisie wat iedere 4  jaar conform de Wet lokaal spoor wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
Het SAMP wordt gedetailleerder uitgewerkt in een Assetmanagementplan. Dit integraal plan beschrijft per areaal van de traminfrastructuur de onderhoudsstrategie. De assets van Regiotram worden risicogestuurd onderhouden. Met een op risicogestuurd onderhoudsmodel wordt bedoeld dat risico’s, prestaties en kosten worden geoptimaliseerd.  

Door het toepassen van Assetmanagement is het mogelijk om de risico’s, prestaties en financiële aspecten van haar bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur te beheersen en waarde te laten generen, zodanig dat het optimaal bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. OV Assetmanagement doet Assetmanagement volgens een internationale standaard, PAS 55/ISO 55000, waarvoor OV Assetmanagement in 2014 is gecertificeerd.

c. Majeure Ontwikkelingen in 2016

Nieuwe Tramremise
De bestaande tramremise is 30 jaar oud en wordt aangepast en uitgebreid in verband met de komst van nieuw
materieel voor de Uithoflijn. In 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals sloopwerkzaamheden. Oplevering staat gepland in 2018 in aansluiting op de planning van de realisatie van de Uithoflijn.

Uithoflijn
Op 20 juni 2012 is de Bestuursovereenkomst Uithoflijn tussen BRU en Gemeente Utrecht getekend voor de
realisatie van de Uithoflijn. Doel van het project Uithoflijn is de aanleg van een vanaf medio 2018 goed
functionerend tramvervoersysteem van Utrecht Centraal tot P+R De Uithof, dat goed is ingepast in de omgeving
en aansluit op het overige openbaar vervoer. Eind 2014 is de aanbesteding van de infrastructuur en het materieel
afgerond. Het project bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase. Een nadere toelichting over de Uithoflijn is opgenomen in het projectblad.

Overwegbeveiligingsinstallaties
In 2016 is gestart met de uitvoering van de vervanging van 18 overwegbeveiligingsinstallaties op de SUNIJ-lijn. De huidige installaties zijn 30 jaar oud en dienen vervangen te worden. In 2016 is het project aanbesteed en is de aannemer begonnen met het uitwerken van het ontwerp. De uitvoering start in 2017 en is in 2018 afgerond.
Toekomst bestendig tramsysteem Regio Utrecht
Op 15 december 2016 heeft Provinciale Staten het statenvoorstel “Toekomst bestendig tramsysteem Regio Utrecht” vastgesteld. Het voorstel omvat een drietal investeringen:

  1. Vervanging van de trambaan van Nieuwegein Stadscentrum naar Nieuwegein-Zuid en IJsselstein-Zuid;
  2. Vervanging van de huidige trams, waarbij ook gezorgd wordt voor capaciteitsuitbreiding voor de Uithoflijn;
  3. Koppeling van de Uithoflijn en de SUNIJ-lijn.

In de komende jaren 2017-2019 vindt de voorbereiding plaats. De uitvoering is gepland in 2020.  

d. Beheer- en Onderhoudslasten 2016

Categorie ( x €1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2016

Saldo

  1. Algemeen

754

1.334

1.237

97

  1. Infrastructuur

4.038

4.302

3.630

672

  1. Trammaterieel

3.141

3.416

3.979

-563

  1. Haltes

752

534

348

186

  1. Remise

570

430

459

-29

  1. Telematica

1.426

1.231

1.057

174

Totaal uitgaven

10.681

11.247

10.710

537

Toelichting

Infra
Het positieve saldo is met name het gevolg van lagere besteding op inspecties/audits en inmetingen spoorinfra. Daarnaast zijn de afrekeningen van de energielasten 2014 en 2015 (geboekt in 2016) meegevallen en is er minder besteed aan correctief onderhoud.

Materieel
Het nadelig saldo is name het gevolg van storingen gerelateerd aan het project Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO-3).

Tramhaltes

Het positief saldo komt met name doordat de bestedingen aan wintermaatregelen lager zijn geweest in 2015/2016.

Telematica
Het positief saldo komt met name doordat bestedingen aan verplaatsen DRIS palen lager zijn, minder kosten aan vandalisme is uitgegeven en lagere onderhoudskosten aan de haltecamera’s.