De essentie van ons mobiliteitsbeleid is een goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer in een gezonde en verkeersveilige omgeving. Een goede bereikbaarheid is van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van onze regio. De bereikbaarheidsproblematiek concentreert zich met name in en rondom steden, vooral door de aantrekkende economie en binnenstedelijke ontwikkelingen. 
Het bereikbaar houden van Utrecht Science Park (USP) en andere economische kerngebieden voor alle vervoersmodaliteiten zijn speerpunten. Provinciale wegen pakken we met de trajectaanpak integraal aan, waarbij we de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren en ook ruimte aan andere beleidsvelden bieden om kansen te benutten voor versterking van landschappen, stad- en platteland-verbindingen, leefomgeving en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Wij werken aan fietsverbindingen, zodat in de toekomst alle belangrijke werklocaties, scholen en knooppunten veilig, comfortabel en snel bereikbaar zijn per fiets. Wij staan voor een goed openbaar vervoerssysteem, niet alleen in de drukke gebieden, maar ook in kleine kernen en wijken. Namens gemeenten zijn we opdrachtgever voor regiotaxi. Voor de provincie ligt er een opgave voor de autobereikbaarheid met speciale aandacht voor goede aansluitingen op het hoofdwegennet. Verkeersveiligheid en gezondheid van inwoners hebben voor ons een hoge prioriteit.