Integrale aanpak provinciale wegen (trajectaanpak)
Versterken wegennet rond steden (Utrecht, Amersfoort)
Optimaliseren regionaal OV (schaalsprong)
Actieplan fiets