De provincie Utrecht heeft ruimtelijk gezien een uitstekende uitgangspositie. Mensen wonen, werken, recreëren en studeren hier graag. We zijn een levenskrachtige en aantrekkelijke provincie met een verrassende ruimtelijke kwaliteit van stad en ommeland. De samenleving vraagt tegenwoordig om een overheid die bij de inrichting van ons land ruimte laat voor ideeën van inwoners, bedrijven en andere partners. Een overheid die hen uitnodigt om vanaf het begin mee te praten over problemen en oplossingen, en die alle belangen daarin meeweegt. Dit wringt met een ingewikkeld stelsel van wet- en regelgeving van de overheid op de afzonderlijke deelterreinen van de fysieke leefomgeving. Bovendien is onze provincie niet terughoudend geweest als het gaat om het vastleggen van regels, voorschriften en bepalingen op al die deelterreinen. Om dit aan te pakken bereidt de overheid één integrale Omgevingswet voor. Deze nieuwe wet moet niet alleen leiden tot een begrijpelijker wetgeving, maar zorgt er ook voor dat initiatiefnemers gemakkelijker en sneller hun zaken kunnen regelen, via één loket. Wij willen met ons ruimtelijk beleid de kwaliteit van stad en landelijk gebied hoog houden en versterken. Daarmee dragen wij bij aan het goede leef- en vestigingsklimaat van de provincie. Wij willen onze dorpen en steden vitaal houden via een geïntegreerde aanpak van stedelijke vernieuwing, met veel aandacht voor een divers woningaanbod en een goed voorzieningenniveau. Bij de herijking van de PRS en PRV beogen we een verdere ontwikkeling van uitnodigingsplanologie, waarbij wij partners uitdagen met goede initiatieven te komen die de gebiedskwaliteiten benutten én verstevigen. We gaan sterker inzetten op hergebruik en transformatie van vastgoed dat haar aanvankelijke functie heeft verloren, zoals kantoren, agrarische bedrijfsgebouwen en detailhandelslocaties. Wij willen ook ruimtelijke informatie beter en breder beschikbaar stellen. Daarbij richten wij ons op inhoudelijke verbindingen, vernieuwende toepassingsmogelijkheden en samenwerking met partners, ook bij gebiedsgerichte processen.