'It's the identity, stupid'
Als de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van de laatste jaren ons iets leren, dan is het dat culturele identiteit een bepalende factor is in het debat. Met ons cultuur- en erfgoedbeleid willen we bijdragen aan een goed leefklimaat, waarin mensen zich verbonden voelen met elkaar en met hun omgeving. Utrecht is een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren. De historische landschappen en buitenplaatsen, festivals en bibliotheken, forten en linies bepalen in hoge mate het profiel van Utrecht. Maar de sector staat onder druk. De financiële bestaanszekerheid van culturele instellingen neemt af. Ons erfgoed blijft kwetsbaar. Dit wordt mede veroorzaakt door een toenemende ruimtelijke druk, een achterstand in het onderhoud van monumenten en het ontbreken van kennis en expertise bij beheerders en gemeenten.

Het provinciaal cultuur- en erfgoedbeleid 2016-2019 baseert zich op de volgende maatschappelijke opgaven:
Onderzoeken en ontwikkelen: bewegen om vooruit te komen
Voor het draagvlak en de draagkracht van culturele instellingen is het essentieel dat zij midden in de samenleving staan, met een open blik kijken naar de kansen die zich voordoen en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.
Hebben en houden: samen zorgen voor erfgoed
De provincie staat, samen met andere overheden en particuliere eigenaren, voor de maatschappelijke opgave ons cultureel erfgoed in stand te houden. Het is zaak om cultuurhistorische waarden goed te verankeren in het ruimtelijk beleid, monumenten in stand te houden en erfgoed deskundig te beheren.

Promoten en profileren: beleefbaar maken van erfgoed en cultuur
Cultuur en erfgoed zijn publieke waarden. We vinden het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen daarvan genieten en gebruik maken. Wij streven ernaar cultuur en erfgoed beter te benutten voor de toeristische profilering van Utrecht.

Kennen en kunnen: leren van culturele basisvaardigheden
Investeren in de ontwikkeling van mensen is een belangrijke opgave voor het provinciale cultuur- en erfgoedbeleid. Als provincie nemen wij onze verantwoordelijkheid in de keten van het cultuuronderwijs en het bibliotheeknetwerk.