Een gezonde en veilige leefomgeving is een voorwaarde om een TOPregio te kunnen zijn. Bodem, water en milieu hebben onze volle aandacht. Samen met de waterschappen, het Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties zorgen wij voor goed ruimtelijk ingepaste dijken die ons beschermen tegen hoog water en een watersysteem dat robuust genoeg is om de extremen op te vangen.
Voldoende (drink)water van goede kwaliteit is cruciaal voor mens en natuur. Samen met gemeenten werken wij aan gebiedsgerichte maatwerkoplossingen voor bijvoorbeeld geothermie en warmte koude opslag, bij de aanpak van verontreinigingen en bij drinkwaterwinning. We streven naar een zodanige kwaliteit van de fysieke leefomgeving dat optimale voorwaarden ontstaan voor onze provinciale ontwikkelopgaven.