Verschillenanalyse Landelijk gebied

Begroting 2016 na wijziging

Rekening
2016

Saldo

Lasten

Natuurbeheer
Door de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel zijn de uitgaven voor 2016 lager dan de beschikbare middelen. Daarnaast zijn de gemaakte kosten door RVO lager uitgevallen, zoals de eindafrekening van 2015.

14.495

13.985

510

AVP
De verkopen van gronden worden afgedragen aan het Revolverend Fonds, voor zover deze door dit fonds in eerdere jaren zijn gefinancierd. In 2016 is een administratieve inhaalslag gemaakt. Dit heeft geen invloed op het meerjarige programmabudget.

36.551

48.619

-12.068

Buitengewoon opsporingsambtenaar
Er zijn minder kosten gemaakt voor her- en bijscholing en de 2 fte extra boa-capaciteit is pas gestart in het 4e kwartaal.

310

53

257

Groene regelgeving
Flexibel budget voor inzet RUD op groene regelgeving is niet benut.

141

6

135

Balansafwikkelingen
Verplichtingen uit voorgaande jaren zijn vervallen.

0

-523

523

Overige kleine verschillen

16.493

16.207

286

Totaal lasten

67.990

78.347

-10.357

Baten

Natuurbeheer
Onverwachte restitutie van bijdrage BIJ12 uit 2015

8.616

8.783

-167

AVP
Meer inkomsten dan begroot door sneller verkopen van gronden. Daarnaast is extra geld vanuit het Rijk ontvangen voor Programmatische Aanpak Stikstof en de internationale natuuropgave. Een subsidie van Linieland is teruggevorderd, welke imiddels aan vijf partijen is herverdeeld.

21.370

34.222

-12.852

Overige kleine verschillen

181

79

102

Totaal baten

30.167

43.084

-12.917

TOTAAL

37.823

35.263

2.560

Reserves Landelijk gebied

Begroting 2016

Rekening 2016

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Res. Programma Landelijk Gebied

23.033

35.505

23.033

34.721

Res. IGP / RAP

-

-

1.389

-

Res. Projecten: Zonnepanelen asbestdaken

-

189

-

189

Res. Projecten: Ganzenakkoord

-

90

-

39

Totaal

23.033

35.784

24.422

34.948

Toelichting Stortingen

Reserve Integraal Gebieds Programma (IGP)
Het resultaat van progr 2 na reserves (met uitzondering van Vergunning en Handhaving) ad € 1.389 wordt in lijn met PS besluit PS 2014 PS06 (t/m 2017) aan de reserve IGP toegevoegd.

Toelichting Onttrekkingen

Reserve programma Landelijk Gebied
Lagere onttrekking nodig in verband met hogere bijdrage voor gemaakte kosten. Zie verschillenanalyse baten.

Reserve projecten: Ganzenakkoord
Lagere onttrekking door minder gemaakte kosten. Door gerechtelijke uitspraken konden geen ganzen in de rui worden gevangen. Alternatieve beheermethoden worden in 2017 ingezet.